Европейска здравно-осигурителна карта

Go down

Европейска здравно-осигурителна карта Empty Европейска здравно-осигурителна карта

Писане by mamazavinagi on Чет 08 Май 2008, 09:17

Европейска здравно-осигурителна карта


1.Какво представлява Европейската здравно-осигурителна карта (ЕЗОК,ЕЗК).


Европейска здравно-осигурителна карта Ezok
Документ който служи за удостоверяване правото на получаване на обезщетения в натура (медицински услуги и изделия)
при временно пребиваване в държава членка на Европейския съюз, на задължително здравноосигурените по българското
законодателство лица.
Въведен във ЕС от 01.06.2004г.,той замества Е-формулярите използвани преди тази дата в Евросъюза :
Е 110 – за наетите в международния транспорт; Е 111 – за туристите; Е 119 – за безработните лица;
Е 128 – за учащите и работещите лица.
С ЕЗК бяха отменени формуляри Е 113 – сертификат за влизане и напускане
на болница и Е 114 – сертификат за предоставяне на съществени
обезщетения в натура.

2.Какви права дава Европейската здравно-осигурителна карта?


При временен престой в страна от ЕС дава право на ползване на спешна и неотложна медицинска помощ.
Достатъчно е притежателят на ЕЗОК да я представи на лекаря (оказващ здравна помощ по договор с местната
Здравно-осигурителна каса) и вече по отношение на спешната и неотложна помощ той се третира като
гражданин на страната, в която пребивава, а разплащането за оказаната му услуга става след това
между здравноосигурителните институции на собствената му страна и на страната, в която временно пребивава.
Обхватът на медицинската помощ определена като спешна и неотложна включва такива заболявания , както внезапни,
така и хронични заболявания, които са възникнали преди пътуването в съответната държава. Причината за
подобна интерпретация е свързана с възможността за осигурените лица да останат в държава по временен
престой и да получат необходимото им лечение, за да реализират истинската цел на своето
пребиваване – туризъм, обучение, бизнес, търсене на работа.
Необходимостта от оказване на необходима,неотложна и спешна помощ преценява лекарят към когото пациентът
се обърнал за преглед.
В случаите когато лекарят прецени,че заболяването няма елемент на спешност и неотложност,притежателят на
ЕЗОК заплаща прегледа,като изисква платежен документ с подробно описание на приложените медицински процедури
и техните цени,като при завръщане в България може да представи тази документация в РЗОК
(районна здравно-осигурителна каса)която ще му възстанови сумата която заплаща за такава мед. помощ
в България,а разликата в цената остава за сметка на пациента.
Важно:Европейската здравно-осигурителна карта не е задължителен документ при престой в страна от Евросъюза.
Право на ЕЗОК имат само пациентите със непрекъснати здравно-осигурителни права.


3.Как да получа Европейската здравно-осигурителна карта.

(1).За издаване на ЕЗОК заинтересованите лица подават заявление по настоящ адрес на заявителя в дистрибуторските
пунктове на фирмата, която е избрана за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, за изработване и
доставка на ЕЗОК ( "КИМ - 2000" ООД).Списъкът с дистрибуторските центрове на "КИМ 2000"ЕООД изтегли от тук.
(2). Към заявлението лицето прилага цветна снимка паспортен формат.
(3). ) Заявлението се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. За малолетните
и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица заявление се подава от техните
родители и настойници, съответно със съгласието на техните родители и попечители.
(4). Служители на фирмата-изпълнител проверяват документите за
четливост и цялост. На заявлението се поставя вх.№ в съответния
дистрибуторския пункт.Информация за подадените заявления за издаване на
ЕЗОК постъпва своевременно (в рамките на деня, в който е постъпило
заявлението), в РЗОК по електронен път.
(5). В РЗОК от служители със заповед на директора на РЗОК,
извършват проверка на здравноосигурителния статус на лицето, подлежащо
на задължително здравно осигуряване по българското законодателство,
определя се в коя категория по чл. 80б от ЗЗО влиза, с цел определяне
на срока на валидност на ЕЗОК. При установяване, че лицето е с
непрекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава ЕЗОК
със срок на валидност - една година.
В случай, че лицето е непълнолетно, срокът на валидност на ЕЗОК е до
навършване на пълнолетие, но не по-малко от една година и не повече от
5 години.
Когато лицето получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на
валидност на европейската здравноосигурителна карта е 10 години, а ако
лицето получава пенсия за инвалидност - за срока на отпуснатата пенсия,
но не повече от 10 години.
При установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права,
директорът на РЗОК постановява писмен отказ за издаване на ЕЗОК.
Отказът се издава в 14–дневен срок от подаване на заявлението и се
връчва на лицето лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка, на негов законен представител или на упълномощено лице.

(6). . Европейска здравноосигурителна карта се издава в 30-дневен
срок от датата на подаване на заявлението. Заявителите получават
изготвените ЕЗОК в дистрибуторския пункт по подаване на заявлението и
удостоверяват с подписа си факта на получаването. Заявителите заплащат
стойността на действителните разходи за изработване на ЕЗОК (3 лева).

(7). При изгубване, кражба или унищожаване на издадена ЕЗОК, както
и при възстановяване на здравноосигурителните права на лицето след
обявяване на ЕЗОК за невалидна, лицето може да подаде молба за издаване
на нова ЕЗОК по установения ред.

4.Как да получа УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕЗОК?

(1).Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК се издава в случаите,
когато ЕЗОК не може да бъде издадена по технически или организационни
причини, когато обстоятелствата налагат лицето да се снабди с ЕЗОК в
по-кратък от законовоопределения срок. На лицата с непрекъснати
здравноосигурителни права само при поискване може да бъде издадено
Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК

(2). За издаване на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК
лицата подават заявление. Заявленията се подават до директора на РЗОК
по настоящ адрес на заявителя. Срокът на валидност на Удостоверението е
за срока на едно пребиваване в държава/държави - членка/членки на ЕС,
но не по-дълъг от срока за издаване на ЕЗОК.

(3). ) Директорът на РЗОК издава удостоверенията незабавно,
най-късно в деня, следващ датата на подаване на заявлението.
Удостоверението за временно заместване на ЕЗОК се издава със срок за
валидност, посочен от заявителя, но не по-дълъг от два месеца.

(4). Заявленията за издаване на Удостоверения за временно
заместване на ЕЗОК се приемат и обработват и в случаите, когато са
постъпили чрез факс или електронна поща.
Издадените Удостоверения за временно заместване на ЕЗОК при
необходимост могат да се изпращат по факс, електронна поща и др.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Европейска здравно-осигурителна карта Empty Процедурата при подаване на заявления за ЕЗОК е улеснена

Писане by mamazavinagi on Сря 25 Яну 2012, 13:42

Гражданите, които нямат възможност лично да подадат заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или да получат вече готовата им такава, могат да направят това чрез упълномощаване на друго лице. Отпада досегашното задължително условие за нотариална заверка на пълномощното. Това вече може да става с обикновено пълномощно, придружено от копие на личната карта на
лицето, подаващо заявление или получаващо ЕЗОК от името на друг човек. Промяната е направена с цел да се улеснят гражданите, които по някаква причина са възпрепятствани да извършат тези процедури лично. Заявление за издаване на ЕЗОК се подава в над 300 пощенски станции в цялата страна, като самата бланка се получава в пощата или може да бъде разпечатана от интернет страницата на НЗОК. Картата и услугата по издаването й са безплатни. ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

http://www.health.bg/
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите