Законодателство:

Go down

Законодателство: Empty Законодателство:

Писане by mamazavinagi on Вто 15 Юли 2008, 22:34

НАРЕДБА № 37 ОТ 7 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, БИЛЕТИТЕ
ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И НА ЛИЦАТА, КОИТО РАЗВЪЖДАТ И ОТГЛЕЖДАТ РИБА И
ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г.

Раздел I.


Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието и редът за водене на регистрите на:
1. издадените разрешителни за стопански риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми.
Чл. 2. (1) Регистрите по чл. 1 се водят от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(2) Регистрите се водят, като се създава компютърна база данни за всеки от тях.
(3) Вписванията в регистрите се извършват от длъжностни лица,
определени от изпълнителния директор на ИАРА за водене на регистрите.

Раздел II.


Водене на регистрите

Чл. 3. (1) При всяка регистрация в съответния регистър се открива
партида с уникален идентификационен код - 8-цифрено число, по която се
извършват всички последващи вписвания.
(2) Първите две цифри на идентификационния код указват териториалното
звено (ТЗ) на ИАРА, където е издаден съответният документ, и се
определят съгласно приложението.
(3) Третата цифра на идентификационния код указва обекта, във водите на
който ще се извършва рибностопанска дейност, и се определя, както
следва:
1. във водите на Черно море - 1;
2. във водите на р. Дунав - 2;
3. във водите на крайморските и крайдунавските езера - 3;
4. във водите на вътрешните водоеми - 4;
5. за любителски риболов - 5.
(4) Останалите 5 цифри на идентификационния код представляват поредния номер на вписване.
Чл. 4. (1) Промени във вписаните обстоятелства се извършват, без да се
засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Заличаването на партида се отразява в съответния регистър срещу нейния идентификационен код.
(3) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица
по чл. 2, ал. 3, като се вписва правилният текст с пояснение
"техническа грешка".
Чл. 5. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира
защита на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно
изменение или ползване.

Раздел III.


Съдържание на регистрите

Чл. 6. (1) В регистъра на издадените разрешителни за стопански риболов се вписват следните данни:
1. идентификационен код на партидата;
2. име, ЕГН и адрес на физическото лице или наименование, седалище,
адрес на управление и код по БУЛСТАТ за юридическото лице, на което е
издадено разрешителното;
3. име, ЕГН и адрес на капитана или на друго физическо лице, което
фигурира в разрешителното за стопански риболов, в случаите когато
извършва риболова от името и за сметка на собственика на риболовния
кораб или рибностопанския обект;
4. номер и дата на издаване на свидетелството за правоспособност за
извършване на стопански риболов, а за юридическите лица и име на
лицето, на което е издадено свидетелството;
5. номер, дата на издаване и срок на действие на разрешителното;
6. номер и дата на издаване на удостоверението за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;
7. органът, който е издал разрешителното;
8. идентификационни данни на риболовния кораб;
9. регистрационен номер и дата на издаване на позволителното за плаване или акта за националност (корабното удостоверение);
10. дата на сключване и срок на действие на договора, удостоверяващ право на ползване или собственост на кораба;
11. данни за риболовните уреди, вписани в разрешителното;
12. водните обекти или зони от тях за стопански риболов;
13. срок за лишаване от право за извършване на стопански риболов, ако на лицето е наложена такава санкция.
(2) В случаите на издадено разрешително за стопански риболов в
рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА) освен данните по ал. 1 се вписват и:
1. датата на издаване и срокът на действие на документа, удостоверяващ правото на собственост или ползване на обекта;
2. площта на обекта или ползваната от него зона, вписана в разрешителното;
3. определените норми за задължително минимално зарибяване на обекта, вписани в разрешителното.
Чл. 7. (1) В регистъра на издадените билети за любителски риболов се вписват следните данни:
1. идентификационен код на партидата;
2. име, ЕГН и адрес на лицето, на което е издаден билетът за любителски риболов;
3. номер и дата на издаване на билета за любителски риболов;
4. органът, който е издал билета за любителски риболов.
(2) В случаите, когато е издаден безплатен билет за любителски риболов на лице под 14-годишна възраст, в регистъра се вписват и:
1. името, ЕГН и адресът на законния представител на лицето;
2. номерът и датата на издаване на документа, удостоверяващ данните по т. 1.
(3) За чужденците, на които са издадени разрешителни за любителски риболов, се вписват следните данни:
1. идентификационен код на партидата;
2. име, номер на паспорт, гражданство и срок на пребиваване на лицето в България;
3. номер, дата на издаване и срок на действие на разрешителното за любителски риболов;
4. органът, който е издал разрешителното.
Чл. 8. Въз основа на издаденото удостоверение за регистрация съгласно
чл. 25, ал. 1 ЗРА в регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат
риба и други водни организми, се вписват:
1. идентификационният код на партидата;
2. името, ЕГН и адресът на физическото лице или наименованието,
седалището, адресът на управление и кодът по БУЛСТАТ за юридическото
лице, което ползва обекта за развъждане и отглеждане на риба и/или
други водни организми;
3. датата на издаване и срокът на действие на документа, удостоверяващ правото на собственост или ползване на обекта;
4. номерът и датата на издаване на удостоверението за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;
5. данните за обекта (наименование, местонахождение, номер по кадастралния план и скица на имота);
6. видове риба и/или други водни организми, предмет на развъждане и отглеждане в обекта;
7. техническо описание на обекта - система на обекта (пълносистемен,
непълносистемен), вид, тип и параметри на съоръженията, видове и
категории басейни и обща водна площ;
8. захранващият водоизточник;
9. технологичната схема на производството и общият производствен капацитет на обекта;
10. датата на промяна на собствеността или на правното основание за
ползване на обекта, на въвеждане в действие на нови мощности, на
промяна характера на производството, на прекратяване на дейността.

Раздел IV.
Информационно обслужване на регистрите

Чл. 9. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури създава и
поддържа в териториалните си звена информационна система за попълване
на регистрите по чл. 1.
Чл. 10. Регионалните управления по горите (РУГ) на Националното управление по горите (НУГ) към МЗГ:
1. поддържат информационна система за попълване на регистъра по чл. 1, т. 2;
2. на двуседмичен период изготвят и предоставят в съответното ТЗ на
ИАРА на хартиен и електронен носител информация за издадените и
презаверените през периода билети за любителски риболов с данните,
подлежащи на вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.
Чл. 11. Ежеседмично ТЗ на ИАРА изготвят и предоставят в главна дирекция
"Рибарство, аквакултури и риболовен надзор" към ИАРА на хартиен или
електронен носител информация с подлежащите на вписване в регистрите
данни за периода, включително постъпилата от РУГ информация по чл. 12,
т. 2.
Чл. 12. Данните от информацията по чл. 11 се вписват в съответните
регистри от длъжностните лица по чл. 2, ал. 3 в тридневен срок след
постъпването й в главна дирекция "Рибарство, аквакултури и риболовен
надзор" към ИАРА.
Чл. 13. Националното управление на горите ежегодно до 31 януари
предоставя на ИАРА обобщена справка за издадените и презаверените
билети за любителски риболов в страната през предходната година.

Раздел V.
Вписване на промени и заличаване на вписвания в регистрите

Чл. 14. Постъпила в ТЗ на ИАРА информация за промяна по
обстоятелствата, вписани в регистрите, се предоставя в главна дирекция
"Рибарство, аквакултури и риболовен надзор" към ИАРА по реда на чл. 11.
Чл. 15. В случай на лишаване от право за извършване на стопански
риболов по чл. 79 ЗРА в съответната партида се отбелязват началната и
крайната дата на срока за лишаване.
Чл. 16. При промяна на собственика или ползвателя на рибностопанския
обект съответната партида се заличава от регистъра и се открива нова
партида.
Чл. 17. При преустановяване на дейността от лица, развъждащи и
отглеждащи риба и/или други водни организми, за повече от една година
съответната партида се заличава от регистъра.
Чл. 18. При заличаване на партида данните от нея се прехвърлят в архив.

Раздел VI.
Ползване на регистрите

Чл. 19. Информацията от регистрите се ползва за целите на статистиката от звената на Министерството на земеделието и горите.
Чл. 20. (1) Други държавни органи могат да получават информация от
регистрите след разрешение от изпълнителния директор на ИАРА по
подадено писмено заявление.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа описание на исканите данни и целта, за която те ще се използват.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Приложение към чл. 3, ал. 2Таблица
за определяне на първите две
цифри от уникалния идентифи-
кационен код на партидите


Благоевград - 01
Бургас - 02
Варна - 03
Велико Търново - 04
Видин - 05
Враца - 06
Габрово - 07
Добрич - 08
Кюстендил - 09
Кърджали - 10
Ловеч - 11
Монтана - 12
Пазарджик - 13
Перник - 14
Плевен - 15
Пловдив - 16
Разград - 17
Русе - 18
Силистра - 19
Сливен - 20
Смолян - 21
София - 22
Стара Загора - 23
Търговище - 24
Хасково - 25
Шумен - 26
Ямбол - 27
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Законодателство: Empty Re: Законодателство:

Писане by mamazavinagi on Вто 15 Юли 2008, 22:41

НАРЕДБА № 43 ОТ 26 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА
РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Обн. ДВ. бр.106 от 7 Декември 2001г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят редът за водене на риболовен дневник и
редът за съставяне и предаване на декларация за произход при извършване
на стопански риболов.

Раздел II.
Ред за водене на риболовен дневник

Чл. 2. (1) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник по образец съгласно приложение № 1.
(2) Риболовният дневник се издава от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
Чл. 3. (1) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб
риболовният дневник се води от капитана. Личните данни на капитана се
вписват в разрешителното за стопански риболов, издадено на собственика
или ползвателя на кораба.
(2) При извършване на стопански риболов в рибностопански обект по чл.
3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА)
риболовният дневник се води от лицето, личните данни на което са
вписани в разрешителното за стопански риболов, издадено на собственика
или ползвателя на обекта.
(3) Риболовен дневник се води и от лицата, на които са издадени разрешителни за стопански риболов на други водни организми.
Чл. 4. Капитаните на риболовни кораби с дължина над 15 м отразяват в
дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на
риболова.
Чл. 5. (1) Риболовният дневник се предоставя на лицата по чл. 3 от
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури при издаване на
разрешителното за стопански риболов.
(2) В риболовния дневник се вписва номерът на разрешителното за стопански риболов.
(3) При подновяване или издаване на ново разрешително за стопански
риболов лицата представят риболовния дневник на издаващия орган, който
го заверява, вписва в него номера на новото разрешително и връща
дневника на притежателя за попълване до изчерпване на страниците.
Чл. 6. (1) Изчерпването на страниците на риболовния дневник, както и
изгубването, унищожаването или повреждането му се декларират от
притежателя пред издаващия орган в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелството.
(2) В случаите по ал. 1 се издава нов риболовен дневник.
Чл. 7. При извършване на стопански риболов риболовният дневник се
съхранява у лицето, което го води, на риболовния кораб или на
рибностопанския обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА и се представя при
проверка на инспекторите по риболовен надзор.
Чл. 8. Риболовният дневник се попълва при всяко излизане на риболов, както следва:
1. за стопански риболов с риболовен кораб:
а) при еднодневен риболов - към момента на пристигане в пристанището;
б) при риболов за повече от едно денонощие - при приключване на риболовните операции за деня;
в) при проверка на вода от инспектори по риболовен надзор - към момента на проверката:
2. за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА:
а) при приключване на риболовните операции за деня;
б) при проверка в района на рибностопанския обект от инспекторите по риболовен надзор - към момента на проверката.
Чл. 9. Данните в риболовния дневник се попълват четливо, без поправки и
изтриване. В случай на грешка сгрешеният ред се зачертава и данните се
попълват на нов ред.
Чл. 10. На нов ред се описва уловът, когато е направен:
1. в различни дни;
2. в различни зони, дори да е в един и същи ден.
Чл. 11. На нова страница се описва уловът, когато е направен:
1. с различен уред, дори да е в един и същи ден и зона;
2. след предаване на риба и/или други водни организми от един кораб на друг.
Чл. 12. (1) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб на всяка страница на риболовния дневник се попълва:
1. външната маркировка и регистрационният номер на кораба;
2. номерът на разрешителното за стопански риболов;
3. името и подписът на капитана;
4. денят, месецът, часът и пристанището на тръгване на кораба;
5. денят, месецът, часът и пристанището на връщане на кораба;
6. датата и мястото на разтоварване на улова, когато са различни от посочените в т. 5;
7. в случай на предаване на улова или част от него от един кораб на
друг - датата, външната маркировка, регистрационният номер, позивната
за повикване и националността на приемащия кораб, името и подписът на
капитана.
(2) При извършване на стопански риболов в рибностопански обект по чл.
3, ал. 1, т. 2 ЗРА на всяка страница на риболовния дневник се попълват:
1. номерът на разрешителното за стопански риболов;
2. името и подписът на лицето, водещо дневника.
Чл. 13. В риболовния дневник се вписва информация за риболовните уреди, както следва:
1. наименование на отделния риболовен уред от разрешителното за
стопански риболов със съответния код по таблицата, приложена в дневника;
2. размер на всеки риболовен уред (дължина, широчина и размер на окото за мрежените уреди).
Чл. 14. (1) В риболовния дневник се вписва информация за улова, както следва:
1. по количество в килограми и в бройки и по размерни групи и/или по
размер за всеки екземпляр поотделно, за видовете, определени по реда на
чл. 19, ал. 3 и 4 ЗРА;
2. по видове и количество в килограми, вкл. и допустимия прилов за
всички останали видове риба и/или други водни организми, определени по
приложения в риболовния дневник списък;
3. точният брой на единиците за съхранение - рибарски каси, когато рибата се съхранява в рибарски каси;
4. дата и място, където са уловени отделните видове риба и други водни организми.
(2) При вписване на информацията за количеството на улова данните,
отразени в риболовния дневник, не трябва да се различават с повече от
20 % от данните в декларацията за произход.
Чл. 15. Лицата по чл. 3 съхраняват попълнения и заверен в ИАРА риболовен дневник една година след приключването му.

Раздел III.
Ред за съставяне и предаване на декларация за произход

Чл. 16. (1) Лицата по чл. 3, извършили стопански риболов, съставят декларация за произход по образец съгласно приложение № 2.
(2) Декларацията за произход се съставя в три еднообразни екземпляра
при разтоварването на улова, единият от които придружава улова, вторият
се предава на длъжностните лица на ИАРА, а третият остава в риболовния
дневник.
Чл. 17. Декларацията за произход се предава на длъжностните лица на ИАРА в срокове, както следва:
1. за риболовни кораби над 10 м - в срок от 48 часа след разтоварване на улова;
2. във всички останали случаи - в едномесечен срок след разтоварване на улова.
Чл. 18. Данните в декларацията за произход се попълват четливо, без
поправки и изтриване. В случай на грешка сгрешеният ред се зачертава и
данните се попълват на нов ред.
Чл. 19. В декларацията за произход се попълват:
1. името и подписът на лицето съставител;
2. датата и мястото на разтоварване на улова;
3. при стопански риболов с риболовен кораб, в случай на предаване на
улова или част от него от един кораб на друг - датата, името, позивната
за повикване, националността и външната маркировка на приемащия кораб,
както и името и подписът на капитана му.
Чл. 20. (1) В декларацията за произход се вписва информация за улова, както следва:
1. по количество в килограми и в бройки и по размерни групи и/или по
размер за всеки екземпляр поотделно за видовете, определени по реда на
чл. 19, ал. 3 и 4 ЗРА;
2. по видове и количество в килограми, вкл. и допустимия прилов за
всички останали видове риба и/или други водни организми, определени по
приложения в риболовния дневник списък;
3. точният брой на единиците за съхранение - рибарски каси, когато рибата се съхранява в рибарски каси;
4. дата и място, където са уловени отделните видове риба и други водни организми.
(2) В декларацията за произход се вписва точно измереното при
разтоварване количество и начинът на обработка на улова, извършена на
борда на кораба.
Чл. 21. При стопански риболов с риболовен кораб в случай на предаване
на улова или част от него от един кораб на друг капитанът на кораба,
извършил улова, предава екземпляр от декларацията за произход и на
капитана на приемащия кораб.
Чл. 22. (1) Лицата по чл. 3 съхраняват копие от съставената декларация за произход една година.
(2) Предаденият в ИАРА екземпляр от декларацията за произход се съхранява три години.


Допълнителни разпоредби


§ 1. Лицата по чл. 3 носят наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс за верността на данните, отразени в риболовния
дневник и декларацията за произход.
§ 2. По смисъла на тази наредба "Риболовни операции" са придвижването
на риболовния кораб до мястото за риболов, поставянето във водата на
разрешени уреди и средства за риболов и изваждането на улова от водата.
Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.


mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Законодателство: Empty Re: Законодателство:

Писане by mamazavinagi on Вто 15 Юли 2008, 22:41

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1(Образец на риболовен дневник:
първа корица - лице)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ


Р И Б О Л О В Е Н Д Н Е В Н И К

№ ..............

дата на започване ............. г. ....................
(подпис и печат)

дата на приключване ............. г. ......................
(подпис и печат)

(Образец на риболовен дневник:
първа корица - гръб)

рег. № на разрешителното
за стопански риболов .....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Данни за Данни за
риболовния кораб: рибностопанския обект:
Регистрационен № ... Наименование ......
Пристанище на
регистрация ........ Местонахождение .....
Външна маркировка .... .............
.............. Данни за лицето, което
Обща дължина ...... води дневника:
Бруто тонаж ....... Име: ............
Мощност на .............
двигателя (kW/k.c.) ..... Подпис: ..........

(Образец на риболовен дневник:
първи лист - лице)


Списък
на видовете риба и други водни организми с
техните минимално допустими размери за улов


№ Общоприети и местни Размери Тегло
по наименования и научно (см) (г)
ред наименование (на латински
език)
1 2 3 4
А. Сладководни риби
1. Дунавска пъстърва
(Hucho hucho) 65,0 -
2. Сом (Silurus glanis) 50,0 -
3. Чига (Acipenser ruthenus) 40,0 -
4. Бял толстолоб
(Hypophthalmichthys molitrix) 40,0 -
5. Пъстър толстолоб
(Aristhichthys nobilis) 40,0 -
6. Бял амур
(Ctenopharingodon idella) 40,0 -
7. Черен амур
(Mylopharingodon piceus) 40,0 -
8. Щука (Esox lucius) 40,0 -
9. Бяла риба (сулка)
(Stizostedion lucioperca) 40,0 -
10. Шаран (Cyprinus carpio) 35,0 -
11. Буфало (Ictiobus spp.) 30,0 -
12. Платика (Abramis brama) 25,0 -
13. Морунаж (Vimba vimba) 25,0 -
14. Распер (Аspius aspius) 25,0 -
15. Канален (американски) сом
(Ictalurus punctatus) 25,0 -
16. Лин (Tinca tinca) 25,0 -
17. Липан (Thymallus thymallus) 25,0 -
18. Бяла мряна (Barbus barbus) 25,0
19. Мъздруга (Leuciscus idus) 22,0 -
20. Речен кефал (Leuciscus cephalus) 22,0 -
21. Чудски сиг (Coregonus lavaretus) 22,0 -
22. Дъгова пъстърва (Oncorhynchus
mykiss/Salmo gairdneri) 22,0 -
23. Косат (Abramis spp.) 20,0 -
24. Пелед (Coregonus peled) 20,0 -
25. Скобар (Chondrostoma nasus) 20,0 -
26. Речна (балканска) пъстърва
(Salmo trutta m. fario) 20,0 -
27. Сивен (Salvelinus fontinalis) 20,0 -
28. Сабица (Pelecus cultratus) 20,0 -
29. Уклей (облез, брияна)
(Chalcalburnus chalcoides) 20,0 -

(Образец на риболовен дневник:
първи лист - гръб)


1 2 3 4
30. Бабушка (Rutilus rutilus) 15,0 -
31. Червеноперка
(Scardinius erythrophthalmus) 15,0 -
32. Черна мряна - балканска
(Barbus meridionalis petenyi) 15,0 -
33. Речен костур (Perca fluviatilis) 12,0 -
34. Уклейка (Alburnus alburnus) 10,0 -
Б. Проходни риби
35. Моруна (Huso huso) 140,0 -
36. Руска есетра
(Acipenser guеldenstaedti) 100,0 -
37. Пъструга (Acipenser stellatus) 90,0 -
38. Змиорка (Anguilla anguilla) 50,0 -
39. Карагьоз, дунавска скумрия
(Alosa kesleri pontica) 22,0 -
В. Морски риби
40. Акула (Squalus acanthias) 90,0 -
41. Калкан (Psetta maxima maeotica) 45,0 -
42. Зарган (Belone belone) 35,0 -
43. Кефал пелингас (Mugil soiuy) 30,0 -
44. Паламуд (Sarda sarda) 28,0 -
45. Лаврак (Morone labrax) 28,0 -
46. Платерина (Mugil auratus) 25,0 -
47. Морски кефал (Mugil cephalus) 25,0 -
48. Илария (Mugil saliens) 22,0 -
49. Писия (Platichthys flesus luscus) 20,0
50. Барбуня (Mullus
barbatus ponticus) 12,0 -
51. Сафрид (Trachurus
mediterraneus ponticus) 12,0 -
52. Хамсия (Engraulis
encrasicholus ponticus) 8,0 -
53. Цаца (копърка, трицона, шпрот)
(Sprattus sprattus sulinus) 7,0 -
Г. Водни животни
54. Езерен рак
(Astacus leptodactylus) 8,0 -
55. Жаба (Rana spp.) - 30
56. Рапана (Rapana sp.) - 60
57. Миди речни (Unio spp.) 8,0 -
58. Черна морска мида
(Mytilus galloprovincialis) 7,0 -
59. Пясъчни миди (Donax spp.) 2,5 -
60. Пясъчни миди (Venus spp.) 2,0 -
(Образец на риболовен дневник)


Регистрационен № на кораба № на листа
външна маркировка № на дневника
РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК


(1) Риболовни уреди (2) Място на улова: (3) Данни на приемащия кораб
/наименование, брой и размери/ външна маркировка рег.№
зони координати
1 националност позивна за повикване

2

3

(4) Дата (5) Видове риба и/или (6) Тегло (7) Брой (8) Размер/ (9) Брой използвани (10) Списък
други водни размерна единици на риболовните уреди
организми кг. група за съхранение код наименование
GNS хрилни мрежи
SВ грибове
ОТМ пелагични тралове
РS гъргъри
LLS парагади и кърмаци
LH чепарета
ВТF волти и други
въдични уреди със стръв
FРО

ТNS
ОРО
(11) Име на попълващия (12) Име на приемащия улова

Подпис

Разрешително за стопански риболов №: подпис

(13) Дата час пристанище (14) Заверка от контролния орган
Тръгване: дата:

Длъжностно лице на ИАРА:
връщане: име

подпис


(Образец на риболовен дневник:
втора корица)
ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

В случаите на стопански риболов с риболовен кораб в горната част на всеки лист от риболовния дневник (РД) се попълва:
- регистрационният № на риболовния кораб;
- външната маркировка на риболовния кораб.
1. В колона № 1 от РД се попълват наименованията на риболовните уреди,
използвани при риболовните операции, със съответния им код съгласно
таблицата в колона № 10 - "Списък на риболовните уреди", като се
указват броят и размерите им (за мрежени уреди - дължина (м), широчина
(м), размер на окото (мм).
2. В колона № 2 се изписва наименованието на водния обект, където е извършен уловът.
3. При извършване на морски риболов се попълва:
- зоната с цифра, както следва: 1 - териториални води (12-милна зона) в
Черно море; 2 - извън териториални води в Черно море; 3 - извън Черно
море;
- при стопански риболов с риболовен кораб с дължина над 15 м - координатите на районите на извършване на улова.
4. При извършване на риболов в определена зона от язовир или друг
рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА се попълват
обозначенията на зоната и нейните координати.
5. В колона № 3 в случай на предаване на улова или част от него от един
кораб на друг се попълват съответните данни на приемащия риболовен
кораб, датата, на която е извършено предаването, и пристанището на
предназначение на улова.
6. При стопански риболов с риболовен кораб се попълват и датата и
мястото на разтоварване на улова в случаите, когато те са различни от
датата и пристанището на връщане.
7. В колона № 4 се попълват датите, на които са уловени отделните видове риба и други водни организми.
8. В колона № 5 се описват видовете риба и/или други водни организми срещу съответната дата, на която са уловени.
9. В колона № 6 се изписва количеството уловена риба и/или други водни
организми в килограми, а за есетровите риби - теглото на всеки отделен
екземпляр.
10. В колона № 7 се описва уловът на калкан по бройки за отделните размерни групи.
11. В колона № 8 се описват размерите (в см) на всеки уловен индивид за
есетровите риби, а за калкана - размерните групи за дължината на
уловения калкан (абсолютната дължина в см при минимално допустими
размери 45 см, както следва:
- I група: 45,1-50 см; - II група: 50,1-60 см; - III група: 60,1-80 см; - IV група: над 80 см.
12. В колона № 9 се вписва броят на единиците за съхранение - рибарски
каси, които са използвани по време на риболова за съхранение и
разтоварване на улова.
13. Колона № 10 е таблица със списъка на риболовните уреди, със съответния код на всеки от тях.
14. В колона № 11 лицето, което води РД, попълва името си, номера на разрешителното за стопански риболов и се подписва.
15. В колона № 12 в случай на предаване на улова или част от него от
един кораб на друг се попълват името и подписът на капитана на
приемащия кораб.
16. В колона № 13 при извършване на стопански риболов с риболовен кораб
се отразяват точният час, датата и пристанището на тръгване, както и
точният час, датата и пристанището на връщане.
17. Колона № 14 се попълва в случай на проверка по време на риболов от
инспекторите по риболовен надзор към ИАРА. Проверката се удостоверява с
подпис, име и длъжност на проверяващия след попълване на страницата от
лицето, водещо РД.


ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД

В декларацията за произход освен данните, които фигурират в РД, съставителят попълва и следната информация:
1. В колона № 15 се попълват мястото и датата на разтоварване на улова,
а в случай на предаване на улов от един кораб на друг - пристанището на
предназначение и датата на предаването.
2. В колона № 16 се попълва точното количество на разтоварения улов
срещу името на уловения вид и датата на извършване на улова му.
3. В колона № 17 се описва начинът на обработка на улова, извършен на
борда на риболовния кораб или на рибностопанския обект преди
разтоварването, като се попълва - 1. "изчистени с глави"; 2. "изчистени
без глави"; 3. "филетирани", или се попълва - "цели", когато уловът не
е обработван.
4. В колона № 18 се попълват името и подписът на лицето, приемащо улова
при първата продажба, а в случай на предаване на улов от един кораб на
друг - името и подписът на капитана на приемащия кораб.

Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1


(Образец на декларация за произход)Регистрационен № на кораба № на листа
външна маркировка № на дневника

ДНЕВНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОДРиболовни уреди Място на улова: Данни на приемащия кораб
/наименование, брой и размери/ външна маркировка рег.№
зони координати
1 националност позивна за повикване

2 (15) Място/пристанище на предназначение

3 дата на предаване/разтоварване на улова:

Дата Видове риба и/или Тегло Брой Размер/ Брой използвани (16) Предаден/ (17) Начин
други водни размерна единици разтоварен улов на обработка
организми кг. група за съхранение брой кг. на улова

Име на попълващия Име на приемащия улова

Подпис

Разрешително за стопански риболов №: подпис

дата час пристанище Заверка от контролния орган
Тръгване: дата:

Длъжностно лице на ИАРА:
връщане: име

подпис
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Законодателство: Empty Re: Законодателство:

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите