Цветя в банята

Go down

Цветя в банята Empty Цветя в банята

Писане by styyni on Чет 03 Сеп 2009, 07:54

Цветя в банята


Цветя в банята? Защо не! Красив букет, композиция от саксийни растения или
стъклен съд, пълен с ароматни цветчета, ще превърнат вашата баня в
тропически рай. 

Цветя в банята

Какво трябва да знаете, ако решите да поставите цветя в банята?


Интериорът на банята в днешно време е не по-малко важен от интериора на другите
стаи от дома ви. Ако искате да създадете настроение, да освежите
познатата обстановка и да постигнете атрактивно оформление в банята,
обмислете поставянето на няколко растения в нея. Повечето хора не я възприемат като идеалното място за отглеждане на цветя заради недостатъчната естествена светлина и голямата влажност. Но това не винаги е пречка.

Банята
е едно от помещенията, които най-много се нуждаят от мекотата и
зеленината на растенията, за да се неутрализират строгите очертания на
повърхностите.

Цветя в банята
Точно,защото в банята е топло и влажно, най-подходящи са красивите
влаголюбиви сортове от тропическите краища на света. Необходимо е обаче
да има поне малко достъп на естествена светлина до тях.


Ако имате малка баня, неотоплявана през зимата и с едно-единствено
прозорче, изберете  издръжливи листнодекоративни растения като филадендрон сканденс, цисус антарктика или сциндапсус ауреус. Цисусът е известен още като „лоза за апартаменти“. Тази лиана вирее най-добре при температура от 10 градуса и силна влажност.

Непретенциозни листни растения като драцена, аспидистра или аспарагус също
са удачен избор за банята. Можете да ги поставите на прозореца или пред
огледалото, където до тях ще достига достатъчно светлина.

В случай, че пространството в банята ви е ограничено, се насочете към неголеми цъфтящи растения като сенполия и каланхое.
Те са сезонни цветя, така че ще можете да им се радвате само няколко
седмици. Поставете ги на отделен плот, на рафта пред огледалото или в
кашпи. Високите полици пък може да разкрасите с висящи растения като бръшлян или висящ филадендрон.


Ако банята ви е обширна с голям прозорец, изборът на цветя е по-богат. В
този случай ще имате уникалната възможност да създадете подобие на
джунгла или просто малка китна градина. Едри растения като палми, папрати, нефролепис и фикус бенжамина ще  променят банята ви изцяло.

Голямата, богатоосветена баня с постоянно отопление е идеалното помещение за пъстрообагрените екзотични растения антуриум, калатея, каладиум, маранта, цимбидиум. 
При поливането на тези растения използвайте мека и хладка вода и
внимавайте до тях да не достига пряка слънчева светлина. При избора на
каладиум за банята ви, не се стряскайте, ако започне да вехне. На есен
листата умират и растението се събужда отново напролет.

Със своето изящество тези растения ще предадат елегантен завършек на банята ви. Орхидеята пък е едно по-нестандартно цвете за това помещение, но при достатъчно светлина, тя ще получи идеална среда за живот.

Какво трябва да знаем за отглеждането на цветя в банята?

 • Цветя в банятаНе слагайте саксии и вази с цветя по етажерки, които са тесни и хлъзгави.

 • Ориентирайте се към нечупливи съдове за цветя (пластмасови или метални саксии и вази, плетени кошници).

 • Разполагайте
  растенията така, че да не ги пръскате с вода. Старайте се върху тях да
  не попадат препарати като дезодоранти или лак за коса. Ако все пак се
  случи това, веднага избършете листата с влажна кърпа или ги измийте под
  течаща вода.

 • Избягвайте поставянето на цветя около ваната. Там те ще бъдат почти постоянно мокри и недобре осветени.

 • При възможност, поставяйте цъфтящите растения на перваза на прозореца, за да получават достатъчно светлина.

 • Избърсвайте листата веднъж седмично.

 • Редовно завъртайте растенията, за да може да бъдат огрявани от всички страни.

 • Ако банята не се използва често, е необходимо да пръскате цветята в нея  поне веднъж седмично.


www.rozali.com
styyni
styyni
властелина на форума
властелина на форума


Върнете се в началото Go down

Цветя в банята Empty Re: Цветя в банята

Писане by makka_paka on Чет 03 Сеп 2009, 11:30

Благодаря за съветите, точно от тази информация имах нужда сега. В момента обмислям този вариант да си сложа цветя в банята.
makka_paka
makka_paka
любител
любител


Върнете се в началото Go down

Цветя в банята Empty Re: Цветя в банята

Писане by petia_18 on Пон 19 Окт 2009, 13:16

Банята ми е много тъмна и няма мяста за цветя.Иначе е много хубаво,красиво.
petia_18
petia_18
упорит
упорит


Върнете се в началото Go down

Цветя в банята Empty Цветята в банята

Писане by pumpal21 on Чет 02 Сеп 2010, 01:23

Цветята в банята

Спо­ред мно­зи­на ба­ня­та не е иде­ал­но­то мяс­то за жи­ви рас­те­ния и за­то­ва пред­почитат да ук­ра­ся­ват по­ме­ще­ни­е­то с из­кус­т­ве­ни. Чес­то обаче се зах­лас­ва­ме по сним­ки­те в спи­са­ни­я­та, но кол­ко са оне­зи смелчаци, ко­и­то пра­вят ба­ня­та си тро­пичес­ки рай? Не е нуж­но мно­го. Дос­та­тъчно е да по­фан­та­зи­ра­те и то­ва по­ме­ще­ние ще се пре­вър­не в мяс­то за ис­тин­с­ки ре­лакс. Обик­но­ве­но "кли­ма­тът" в ба­ня­та се ха­рак­те­ри­зи­ра с крат­ки пе­ри­о­ди на ви­со­ки тем­пе­ра­ту­ри и вла­га, пос­лед­ва­ни от по-дъл­ги на прох­ла­да. Осо­бе­но през зи­ма­та, ко­га­то отоп­ле­ни­е­то не е пос­то­ян­но. Тук про­зор­ци­те са по-мал­ки, а ос­вет­ле­ни­е­то - ос­къд­но. Рас­те­ни­я­та тряб­ва да съ­жи­тел­с­т­ват мир­но с чес­то упот­ре­бя­ви­те аеро­зол­ни пре­па­ра­ти, раз­лични ви­до­ве талк, са­ни­тар­на коз­ме­ти­ка. И всичко то­ва не об­лекчава жи­во­та на жи­ва­та ук­ра­са в то­зи кът от до­ма.

Най-доб­ри­те мес­та
Рас­те­ни­я­та тряб­ва да се раз­по­ло­жат та­ка, че пръс­ки­те от ду­ша да не ги за­ся­гат и вър­ху тях да не по­па­дат пре­па­ра­ти. Край ва­на­та не е най-си­гур­но­то мяс­то за сак­си­и­те, за­що­то пос­то­ян­но ще са мок­ри, а и там обик­но­ве­но ос­вет­ле­ни­е­то е най-сла­бо. Мак­си­мал­но тряб­ва да се из­пол­з­ват пер­ва­зи­те, осо­бе­но за цъф­тя­щи­те. В дъл­бочина­та на по­ме­ще­ни­е­то мо­же да се раз­по­ло­жат лис­т­но-де­ко­ра­тив­ни, нап­ри­мер ас­па­ра­гу­сът и ас­пи­дис­т­ра­та. Най-доб­ре е тях да ги сло­жи­те пред ог­ле­да­ло­то, та­ка ще по­лучават двой­на до­за свет­ли­на, ма­кар и от­ра­зе­на. Ос­вен то­ва ще из­г­леж­дат значител­но по-обем­ни.
Ня­кои от из­д­ръж­ли­ви­те ви­ся­щи рас­те­ния ка­то бръш­лян и пъл­зящ фи­ло­ден­д­рон ще из­г­леж­дат доб­ре на ви­со­ки ра­фто­ве, та­ка тех­ни­те клон­ки ще се спус­кат кра­си­во на­до­лу. Ако има­те мяс­то, пос­та­ве­те ня­кол­ко не­го­ле­ми цъф­тя­щи рас­те­ния, нап­ри­мер сен­по­лия или ка­лан­хое, на от­де­лен плот или на раф­та под ог­ле­да­ло­то и из­бе­ре­те сим­па­тични сак­сий­ки в цве­то­ве, ко­и­то са в тон с об­що­то цве­то­во ре­ше­ние на ба­ня­та. Те ня­ма обаче да жи­ве­ят дъл­го, ще им се рад­ва­те ня­кол­ко сед­ми­ци. След то­ва ще тряб­ва да ги под­ме­ни­те.

Гри­жи­те са спе­ци­ал­ни
Рас­те­ни­я­та, ко­и­то сте из­б­ра­ли да ожи­вят най-влаж­но­то по­ме­ще­ние в до­ма ви, имат нуж­да от по­вече вни­ма­ние. Лис­та­та им тряб­ва да се за­бър­с­ват с влаж­на кър­па вед­нъж сед­мично. По­не­же рас­те­ни­я­та с мъ­хес­ти лис­та съ­би­рат вся­ка­къв прах, най-доб­ре е да ги из­бяг­ва­те, ко­га­то из­би­ра­те рас­ти­тел­ност за ба­ня­та. Все пак, ако цве­тя­та сил­но са пог­роз­не­ли от спре­йо­ве и дру­ги хи­мичес­ки пре­па­ра­ти, най-доб­ре да се из­ми­ят под течаща струя во­да, осо­бе­но ако са тол­ко­ва мно­го, че ста­ва умо­ри­тел­но да се из­бър­ше все­ки лист по­от­дел­но. Ви­ди­те ли вър­ху ня­кой лист да е по­пад­нал са­пун, шам­по­ан или пас­та за зъ­би, вед­на­га го почис­те­те.Ако сла­бо­то ос­вет­ле­ние е при­ну­ди­ло рас­те­ни­я­та да се обър­нат към про­зо­ре­ца, ре­дов­но ги за­вър­тай­те.
Ко­га­то цве­тя­та за­почнат да из­г­леж­дат ло­шо, не­за­ви­си­мо от гри­жи­те ви и кол­ко ги ха­рес­вате, прос­то ги из­не­се­те. След ме­сец-два те ще се съ­жи­вят и то­га­ва пак ги вне­се­те.

Из­бо­рът за­ви­си от раз­ме­ра
Труд­но е да се под­бе­рат рас­те­ния за мал­ка, хлад­на ба­ня с ми­ни­а­тю­рен про­зо­рец. За нея най-под­хо­дя­щи са из­д­ръж­ли­ви с лъс­ка­ви лис­та. Тук от­но­во чудес­на ра­бо­та ще свъ­рши пъл­зя­щи­ят фи­ло­ден­д­рон, кой­то в САЩ чес­то на­ричат рас­те­ние за ба­ня. Мо­же да се до­ве­ри­те и на зла­тис­тия сцин­дап­сус или на ци­су­са. По­не­же на по­да ня­ма под­хо­дя­що мяс­то, пос­та­ве­те сак­си­и­те на пер­ва­за или във ви­ся­ща кош­ни­ца, зак­ре­пе­на на сте­на­та.
Ако има­те го­ля­ма ба­ня с при­лични про­зор­ци, из­бо­рът е значител­но по-ле­сен, а въз­мож­нос­ти­те за аран­жи­ров­ка мно­го по-го­ле­ми. Еди­нично­то рас­те­ние, ко­е­то мо­же да е пал­ма или кра­сив фи­кус бен­д­жа­мин, ко­рен­но ще пре­об­ра­зи по­ме­ще­ни­е­то. Дру­га­та въз­мож­ност е да нап­ра­ви­те це­лия про­зо­рец зе­лен или пък пред не­го да раз­по­ло­жи­те мал­ка "гра­дин­ка" с ас­па­ра­гус, бръш­лян, син­го­ни­ум или пап­ра­ти.
Ня­кои пред­почитат да на­ре­дят сак­сии и око­ло ва­на­та, но те­зи мес­та не са под­хо­дя­щи, осо­бе­но ако вкъ­щи има­те де­ца. Го­ля­ма­та доб­ре ос­ве­те­на ба­ня се прев­ръ­ща в райс­ко кътче, ако има пар­но отоп­ле­ние. Тя ста­ва иде­ал­но мяс­то за от­г­леж­да­не на ня­кои яр­ки ек­зо­тични рас­те­ния - ан­ту­ри­ум, ка­ла­тея, ка­ла­ди­ум, ма­ран­та. В по­ме­ще­ни­е­то се чув­с­т­ват прек­рас­но бро­ме­ли­е­ви­те, как­то и почти всички вла­го­лю­би­ви рас­те­ния. С тях ще нап­ра­ви­те тро­пичес­ка джун­г­ла, но за под­дръж­ка­та й ще тряб­ва по­вече вре­ме и уси­лие.

Каш­пи и сак­сии
Вни­ма­тел­но нап­ра­ве­те из­бо­ра на съ­до­ве­те, в ко­и­то ще нас­та­ни­те рас­те­ни­я­та. Пле­те­ни­те кош­ни­ци са под­хо­дя­щи за вик­то­ри­ан­с­ка­та ба­ня. Но ако по­ме­ще­ни­е­то е със съв­ре­мен­но обо­руд­ва­не и мо­де­рен ди­зайн, по­вече под­хож­дат ме­тал­ни­те или плас­т­ма­со­ви­те каш­пи.

Под­хо­дя­щи­те зе­ле­ни оби­та­те­ли
Ако ис­ка­те, а и има­те мяс­то за го­ля­мо рас­те­ние, то­га­ва мо­же да из­би­ра­те меж­ду япон­с­ка фат­сия, фи­ло­ден­д­рон, мон­с­те­ра. От пъл­зя­щи­те доб­ра на­ход­ка ще бъ­дат пъл­зящ фи­ло­ден­д­рон, дреб­но­лис­т­ни бръш­ля­ни и сцин­дап­сус. Ис­тин­с­ки храс­ти ще има­те, ако се спре­те на ас­пи­дис­т­ра, аг­ла­о­не­ма или на неж­на­та стай­на пал­ма не­ан­те­бе­ла, ко­я­то е иде­ал­на не са­мо за ба­ня, но и за мал­ки стаи и гра­ди­ни в бу­тил­ки.

Източник

_________________
Цветя в банята 1779787
pumpal21
pumpal21
Глобален Модератор
Глобален Модератор


Върнете се в началото Go down

Цветя в банята Empty Re: Цветя в банята

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите