Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях!

Go down

Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Empty Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях!

Писане by pumpal21 on Сря 20 Окт 2010, 17:26

Борбата с вредните гризачи - плъхове и мишки, в домовете, градините, стопанските дворове сгради и в животновъдните ферми се провежда с предпазни и изтребителни мероприятия. Те се включват в процеса дератизация (от гръцки де - без и ратус - плъх).
Всяка година в световен мащаб се губят мили¬они тонове храни, които се изяждат или се замърсяват от гризачите. Това, добавено към уни¬щожените тревни култури и технически съоръже¬ния, представлява неоценима вреда за човечест¬вото. Мишките и плъховете са и опасни разпрост¬ранители на заразни и паразитни болести по чо¬века и животните поради близкото им съжителст¬во с тях. Гризачите са както биологични преноси¬тели (като боледуват скрито или явно), така и ме¬ханични преносители на зарази. Значителната им подвижност е причина за кратко време да прене¬сат заболяванията между много хора и животни. Всичко това налага постоянното провеждане на различни мерки за тяхното унищожаване.
БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ НА ВРЕДНИТЕ ГРИЗАЧИ
Като вредни гризачи в домовете и в сел стопанство се приемат два вида плъхове - сив и черен, домашната мишка и някои полски видове - полска мишка, полевка и др. Двата вида плъхове и домашната мишка се наричат синантропни гризачи - живеещи близо до човека. Името гризачи се определя от латинската дума родере, което означава гризане.
Вредните гризачи са бозайници с интензинвни жизнени процеси. Устройството на тялото им е пригодено за живот в ходове и дупки. Притежават силно обоняние и развито пространствено ориентиране. Нервната им система е силно развита и с бързи защитни реакции за предпазване от неприятели. Активността им в денонощието зависи от търсенето и намирането на храна и от температурата.
За поддържане на жизнените си процеси гризачите поемат големи количества храна в сравнение с домашните животни. Те се хранят често от 5 до 10 пъти в денонощието, като изяждат малко храна еднократно и на различни места. При търсенето на храна се придвижват по определен път, който маркират предварително. Това е важно да не се забравя, защото на тези места сезалагат средства за унищожаване.
Гризачите живеят на колонии, като всяка има маркирана територия, в която не се допускат ин¬дивиди от други колонии. Предпочитат храна с около 60 % влажност, но пият и вода (водни при¬мамки). При живеещите на полето (полевки, пол¬ски мишки) се наблюдават сезонни придвижвания (миграции), свързани с растителността.
Гризачите се размножават много бързо: пол¬ските видове развиват годишно от 3 до 5 поколе¬ния, докато синантропните видове (живеещите близо до човека) - по 7 - 8, а и повече поколения. Бременността трае средно 20-21 дни (19 - 25). Малките се раждат слепи и голи, но се развиват много бързо - към 10-ия ден проглеждат, поник¬ват им резци (зъби) и започват настървено да гризат и да разкъсват.
Към 25-ия - 30- ия ден започват сами да СИ търсят храна.Половата зрелост се достига между 2-рия и 3-тия месец.Вредните гризачи са много подвижни: лазят бързо, скачат високо до 50 и повече сантиметра, някои плуват добре (сив плъх). Следи от тяхната жизненост са нагризани предмети или храна и ров¬на дейност . Гризането е важна необхо¬димост за тях, защото резците им постоянно рас¬тат и по този начин ги изтриват.Пресните и меки изпражнения са важна следа за наличието на гризачи в определена територия. При гризачите се наблюдава явлението 'миграция' - при неблагоприятни условия напускат оби¬таваните обекти (повърхност) и се преселват.
От принадлежащите към синантропните видове важно значение имат сивият плъх, черният плъх домашната мишка. От полските видове се срещат често обикновената полевка и полската мишка.
Сив плъх - Rattus norvegicus Сравни¬телно едър гризач със средна маса около 250 г (срещат се екземпляри и до 600 г). Опашката е гола и по-къса от дължината на тялото. Цветът на космената покривка е сиво-кафяв до тъмносивокафяв (нарича се още кафяв плъх). Среща се пре¬димно по ниски и влажни места: канали, шахти, под подове .Всеядно животно е и проявя¬ва агресивност към малки домашни животни и птици (прасета, пилета). Плува добре. Полова зрелост достига на три месеца и развива годишно 8 поколения. Изпражненията му са с два заострени края.
Черен плъх - Rattus rattus.Тялото средно - с маса до 155 г. Опашката е дълга 138 — 230 мм, а ушите - 18 - 25,5 мм. Муцунката е тясна и заострена, опашката е по-дълга от тялото заед¬но с главата. Цветът на косъма невинаги е черен по-често е тъмносив до кафеникав. Всеяден вид е, но предпочита семена, орехи и др. През послед¬ните 10 години се разпространи у нас. Среща се масово в цяла Южна България и по-малко на се¬вер (Силистренско и др.). Живее на сухи места (под покривните конструкции).
Домашна мишка - Mus musculus. Тя е най-дребния синантропен гризач: тяло 70-106 мм, опашка 42-102 мм, маса 12 - 30 г, цвят сивкав до тъмнокафяв. Среща се навсякъде (космополитен вид е). Населява жилищни и стопански сгради, скла¬дове, ферми, културни и пустеещи терени, зеленчу¬кови и овощни градини. Храни се с разнообразна растителност, но предпочита зърнени храни. Оронва житни и други класове, царевични кочани, слънчогледови пити. Храни се и с други достъпни за нея храни, използвани и от човека. За едно дено¬нощие една мишка изяжда до 3 кг храна, но на-гризва и разпилява многократно повече. Част от храната изяжда на място, а останалото количество пренася в жилището си, като понякога прави и за¬паси. В литературата са отбелязани случаи на на¬падения от домашната мишка на малки, болни или безпомощни птици в гнездата им. Размножава се целогодишно, ражда от 7 до 10 пъти, бременност¬та трае 19 дни, а малките мишлета достигат поло¬ва зрелост на двуседмична възраст.

Обикновена полевка. Среща се в цялата стра¬на по ливади, в люцернови посеви, културни пло¬щи, стърнища. Прокопава ходове до 40 см дълбо¬чина, обелва кората на дърветата, изгризва коре¬ните на растенията. Размножава се бързо. Бремен¬ността е 19 дни, ражда 6-7 пъти годишно. Не прекарва зимен сън. През зимата се храни с коре¬ни - особено на люцерната. Напада и парници.
Полска мишка. Гърбът е ръждивокафяв с чер¬на надлъжна черта. Храни се със семена от кул¬турни растения, с плодове и зеленчуци, напада житни култури. Прави зимни запаси.

Източник

_________________
Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! 1779787
pumpal21
pumpal21
Глобален Модератор
Глобален Модератор


Върнете се в началото Go down

Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Empty Ултразвуков уред за борба с гризачи

Писане by styyni on Чет 28 Окт 2010, 15:33

Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! PR4_ Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! PR4_1

Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, порове,
невестулки, катерици, прилепи в големи помещения без вътрешни прегради.
Едновременно с това, уредът значително намалява плътността на вредните
насекоми - мравки, мухи, комари, паяци.
Електронен уред за борба с гризачи - Pest Repellent (PR-220.4) - ефективно и екологично средство
Уредъът използва ултразвукова технология - излъчва мощна емисия от ултразвукови
вълни, които са нечуваеми за хора и едри животни, но имат силно
въздействие върху гризачите. Тези вълни дразнят слуховия апарат и
нервната система на гризачите. Това нарушава жизнените им функции и
предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и
размножават, а в последствие напускат охраняваната площ. Формата и
честотата на импулсите постоянно се променя, за да не привикват
гризачите към тях. Едновременно с това, уредът значително намалява
плътността на вредните насекоми - мравки, мухи, комари, паяци.
Уредът не влияе на човека и домашните животни (с изключение на хамстерите и
морските свинчета, които са от групата на гризачите).
Използва се за охрана на големи помещения, в които няма вътрешни преградни стени - складове, производствени помещения, магазини.
Първоначалният ефект се проявява около 12-14 дни след включване на уреда, а максимален
ефект се постига след още около седмица. Възможно е да забележите през
този период повишена активност на гризачите. Под въздействие на
електромагнитното поле, което създава уредът, те напускат укритията си,
а в последствие и помещението. Използването на допълнителни средства
(капани, примамки, др.) през този период дава много висок ефект.

Източник!
styyni
styyni
властелина на форума
властелина на форума


Върнете се в началото Go down

Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Empty Унищожаване на гризачи: плъхове, мишки, съсели

Писане by styyni on Чет 28 Окт 2010, 15:47

Как се води борбата срещу вредните гризачи
Борбата на хората срещу вреднитегризачи вероятно датира още от дълбока древност. В древно египетските папируси и в японската митология плъховете са описани като вредители,мъдри като най-мъдрия човек, те отбират най-добрите зърна в хамбара, апринцът-плъх взема за жена най-хубавата девойка. Първите керамичникапани за гризачи са били открити при разкопки в Средния изток и са навъзраст около 2500 години пр. н. е. През 930 г. принц Хауел от Уелсиздал разпоредби за покровителстване на котките, които са най-сръчнителовци на гризачи, а по времето на кралица Елизабет I била давананаграда по едно пени на всеки, който донесе главите на три плъха или 12мишки. В Европа са обикаляли по градовете странстващи дератизатори(унищожители на плъхове), които са продавали капани за мишки и отрова,знаели са дори „заклинателни думи" за отпъждане на вредителите. Почтидо края на XIX век на гризачите са гледали като на най-обикновенисъжители в домовете, неприятни и нежелани, но това се е смятало занормално. Едва след откриването на чумния причинител в плъхове и другигризачи в края на XIX и началото на XX век са поставени основите нановата научно-приложна дисциплина дератизация (от лат. rattus означаваплъх, представката „де" — премахвам, унищожавам). Днес дератизациятавключва комплекс от мерки, насочени към ограничаване и ликвидиране навредните гризачи чрез профилактика или изтребване с различни средства.Дератизацията се предхожда от предварителен оглед и проверка на пода,стените, тавана, мазето и всички сервизни помещения, особено там,където се съхраняват хранителни продукти. Не бива да се забравятбараките за въглища в двора или другите временни постройки, в които севлиза no-рядко (фиг. 27). Както вече знаем, плъховете и мишките рядкосе срещат денем, но затова пък техните следи, отпечатъци, екскременти инагризани храни издават присъствието им. Оглеждат се пътечките, покоито минават, и местата, където са привикнали да се хранят. Понапрашена или гладка повърхност ясно се отпечатват следите от опашкатаи краката им с по 4 пръста на предните и 5 на задните крайници.Честотата на следите, както и количеството на фекалните зърна, сапоказателни за броя на гризачите и вида им. Екскрементите на сивия плъхимат правилна удължена форма с големина около 20 мм, на черния плъх саизвити и достигат 15 мм, а на домашната мишка са дребни, с неправилнаформа (фиг. 28). Пресните фекалии са лъскави, влаЖни, меки и издаватскорошно присъствие на гризачи, докато старите са по-сивкави и сухи. Зада се открият дупките на гризачите, трябва да се разместят мебелите иособено — по-старите вещи в дома, да се направи оглед с фенерче дори внай-тъмните ъгли на сервизните помещения (фиг. 29), да се почисти иподреди старата складирана покъщнина или да се предаде на вторичнисуровини. Гризачите не остават в добре почиствания дом, къдетопериодично се преглеждат и пренареждат предметите на бита.
Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Rats
За унищожаване на гризачите се прилагат три основни, метода: химичен,физичен (механичен) и биологичен, но най-добър ефект се постига притяхното съчетаване и комплексно използване за интегрирана борба срещумишките и плъховете. Химичният метод е основа на съвременнатадератизация, а препаратите, приготвени от различни химични средства, сенаричат още родентициди (от латинското име на разреда Rodentia).Повечето от тях са синтетични субстанции, които са сравнително евтини,достъпни и високоефективни. В зависимост от механизма на отравяне ибързината за постигане на токсичния ефект те биват две големи групи: состро (акутно) действие и със забавено (субакутно или хронично)действие. И двете групи имат своите предимства и недостатъци, порадикоето за тяхното използване е необходим съветът на специалистите от ХЕИи тяхното вещо участие.
Първата група родентициди се характеризира сбързото развитие на процеса на отравяне на гризачите след поглъщанесамо на една доза препарат. Симптомите на отравяне се появяват следняколко часа, а понякога дори само след няколко минути (приcynepocmpume родентициди) и са придружени с болезнени усещания. Товадовежда до отблъскване и нежела-ние за хранене с примамката угризачите, които още не са се докоснали до отровата, т. е. бързо сеизгражда условен рефлекс на отблъскване от препарата. На практика такасе проявява ефектът на препаратите цинков фосфид, роданекс, сцилирозиди др. Ако гризачите останат живи през следващите 24 часа до 2—3 дни,очевидно те не са консумирали отровния препарат в необходимитесмъртоносни дози, именно поради този рефлекс на отбягване и страха отновото (неофобия). Трябва да мине продължително време, дори няколкомесеца, преди отново да се употреби такъв препарат. Необходима е смянана родентицида и най-подходящи са препаратите със забавено действие,които са по-сигурни. Повечето от тях пречат на съсирването на кръвта(антикоагуланти) и гризачите умират от силни кръвоизливи — външни инай-вече — вътрешни. Те са въведени в дератизационната практика преди40 г., бързо завоюваха първо място сред родентицидите и днеспредставляват над 90% от използваните родентициди в развитите страни.
Процесътна отравянето се развива бавно, в продължение на 3—6 дни и протичанапълно безболезнено за гризачите, които постепенно анемизиратвследствие на кръвоизливите и умират обикновено в своите дупки.Търговските наименования са много на брой и обикновено това са сухипрахове или хранителни примамки, оцветени в различни цветове(сигнално), за да бъдат различавани при употреба. В нашата страна сепроизвеж-да и се продава в аптечната мрежа сухият зърнест препаратПлъхомор, синьозеленикав на цвят, в опаковки по 250 г, а за ветеринарнимедицински цели е подходящ препаратът Ратокс. Аналогични препарати вСССР са Зоокумарин, Ратиндан, Швейцария — Томорин, във Франция —Хлорофа-цинон, във Великобритания и САЩ — Варфарин, Родин, във ФРГ—Ратиндан 57, в Чехословакия и Полша — Куматокс, Кумадер и др. За да сепостигне изтребителен ефект с тях, гризачите трябва да ги консумират впродълЖение на няколко дни. Ето защо са необходими количества, непо-малки от 250 г за едно домакинство, а понякога дори до 500 г — 1 кгв зависимост от броя на гризачите. Те са по-ефективни за борба срещусивите плъхове отколкото срещу черните плъхове и домашната мишка. Дълговреме се е смятало, че антикоагулантните препарати решават радикалноборбата срещу гризачите в населените места, но се е оказало, че пречказа това е биологичният феномен резистентност. Гризачите остават Живи,въпреки че са погълнали неколкократно по-големи от максималните дози ипроведените изтребителни мерки остават безрезултатни. След първитенаучни съобщения за резистентност на сивия плъх в Шотландия последвахаи други — от Англия, Уелс, ФРГ, Дания, САЩ, Австралия, Франция. Запреодоляване на резистентността бяха синтезирани нова групаантикоагуланти, наречени „втора генерация", които са токсични загризачите само при еднократно приемане както острите родентици-ди.Такива са Бромадиолон (Ланират) — Швейцария и ФРГ, Дифенакум иБродифакум (Талон, Клерат) — Великобритания и САЩ, и др. Те сеупотребяват в несравнимо по-малки количества — 15—30 г отровна примамкасе поставя на 30 м2 площ в условията на Жилището. За борба срещугризачите се прилагат и някои наркотични средства — алфахлоралоза(франция, Великобритания), витамин Д2 (Калциферол, Кал-цитокс) (Дания),Веронал, Луминал и др. Последните две субстанции са формулирани катодератизационни пасти под наименованието Веротокс и Лумитокс и сеизползват и в нашата страна. Те се намазват върху хлебни филийки така,както се може маслото на хляб за закуска и се поставят край дупките илипътечките на гризачите.
Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Rous
Много разнообразни са начините за приложение на отровните препарати— като хранителни примамки, течни примамки (вода, мляко), пудри — прахове занапрашване на повърхност, чрез обгазяване и др. Много важно условие есъблюдаването на необходимата концентрация на родентицида и подборът напривлекателна примамка. Практически подходящи са всички видове храни,които употребяват и хората. Най-трайни са сухите зърна и зърненитесмески, вкл. фуражните, които съдържат царевица, овес, пшеница,слънчоглед. влажните примамки, които съдържат повече органичникиселини, трябва по-често да се подменят, защото подлежат на развалянеи гранясване. За забавяне на тези процеси се употребяват някоиконсерванти (салицилова киселина, лимонена киселина и др)., но течастично влошават вкусовите качества. В производствени условияроден-тицидът се смесва с хранителните примамки и привличащите средства(захар) в подходящи механични смесители, а по липса на такиваразмесва-нето може да стане в кофа и да се използва лъжица с дългадръжка. Важно условие е да се придадат добри вкусови и мирисникачества, така че гризачите да бъдат заблудени и да не усетятприсъствието на отровата. Къде и как да се заложат отровните примамки?Те не бива да се оставят открита на случайни места, а винаги вподходящи кутии, сандъчета със срещуположни отвори за достъп нагризачите, тунелчета от картон, под керемиди и амбалажни материали.Така се потиска неофобията у гризачите, маскира се препаратът игризачите се отнасят с по-малка предпазливост към тях. Ако хранитеподлеЖат на разваляне, трябва да се подменят с пресни вкусни примамки,а когато са сухи смески, подмяната трябва да става веднъж месечно. Заантикоагулантите от втора генерация се препоръчва т. нар. пулсиращатехника на залагане — всяка седмица, докато бъдат напълно ликвидиранигризачите. Ако има открити дупки, добре е примамките да се пускатнаправо в тях, а ако няма — по пътя на прид-вижване на гризачите покрайстените и тръбите.
При приготвяне на течни примамки праховиднитеродентициди се наръс-ват върху повърхността на вода, мляко, бульон,поставени в плитки керамични или порцеланови съдове.
Контактнитеродентициди (пудри, прахове) се употребяват за напрашване на дупките ипътечките на гризачите. Те съдържат обикновено повече от 99% талк илифино смляно костно брашно, смесено с отровната субстанция, и порадитова много лесно полепват при преминаване по космите, опашката икрайниците на гризачите. При „тоалета" гризачите ги облизватрефлекторно и така поглъщат незабелязано отровния прах. За прилаганетоим в сервизни помещения се избират по-сухи места и се работи с прашалка(бурканче с марлена покривка) или с обикновена лъжица, като се дозирапо 2—3 мм дебелина на напрашената повърхност. На следващия ден и впродължение на 1—2 седмици се виждат следите от опашката и крайницитена преминалите гризачи, докато напълно изчезнат. Не бива върхунапрашената повърхност да се допуска да стъпват домашни животни и хора.
Заунищожаване на плъховете в каналните шахти и други влажни обектинай-подходящи са родентицидните блокчета (брикетите) (фиг. 30). Те сатвърди примамки с тегло около 100 г, приготвени от зърнена примамка,захар, отровна база и включени в парафиново покритие. Поради парафинате не гранясват и не плесенясват в условията на повишена влажност, атвърдият парафин ги прави по-привлекателни за нагризване от гризачите.Брикетите може да имат и кукичка за закачване над самата основа наканалните шахти, където гризачите ги намират и ги консумират с желание.Напоследък на пазара се появиха брикети под форма на сапунчета сясносин цвят, производство на чужди фирми, на база антикоагулант отвтора генерация — флокумафен (Щорм), или тъмносини блокчета с тегло15—20 г, наречени Клерат, на база бродифакум. Когато брикетите сепоставят на подходящи закрити места, заселени с гризачи, след няколкодни по тях се виждат следи от острите им резци. Тези примамки саподходящи за унищожаване на трите вида синантропни гризачи,разпространени в нашата страна.
За унищожаване на мишките в домоветеи складовете най-подходящ е зърненият препарат Роданекс, с остротоксично действие, който представлява червено оцветени пшенични зърна,приготвени на база кри-мидин (кастрикс). Смъртта на домашната мишканастъпва след няколко часа или само след 20 мин в зависимост отизяденото количество, но понякога е достатъчно само едно зърно инастъпва леталният край. Роданекс е опасен за децата и полезната фаунаи е забранен за употреба в детски заведения.
Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! 20030608rats
Опасенза хората и домашните животни е и цинковият фосфид. Той представляватъмносив, почти черен прах, който в слабо кисела среда се разгражда иотделя силно отровния фосфороводород. Смесен с привлекателни хранителнипримамки в концентрация 1—2%, се използва като високоефективнодератизационно средство с бърз, но краткотраен ефект. Примамките,приготвени с цинков фосфид, са опасни поради възмоЖ-ността от случайниотравяния. Ето защо за залагането им се подбират най-затулените скритиместа, в тръби, тунели, сандъчета. На следващия ден те трябва да сесъберат и изгорят. Поради това препаратът е разрешен за работа само отобучени специалисти на ХЕИ, ветеринарномедицинските центрове порастителна защита, а за гражданското население е забранен от органитена МВР. Въпреки безспорните му предимства за бърза, екстренадератизация цинковият фосфид не може да се употребяват по-често от 2—3пъти годишно 6 интервал от 3—6 месеца с цел да се избегне реакцията наотблъскване от него.
Като привличащи средства в примамките сепоставят и някои етерични масла: анасоново, ментово, копърово, които саизвестни под името атрактанти. До голяма степен такава роля има ислънчогледовото масло (олио), с което се навлажняват зърнените примамкипреди третирането им с родентицид. През последните години ученитеекспериментират с нов вид химични субстанции, изолирани от урината нагризачите, наречени феромони или сексатраканти. Чрез тях мишките иплъховете „маркират" следите си и ограничават индивидуалните сиучастъци. Чрез феромоните става вероятно и привличането на половете исексуалното пове дение на гризачите. Смята се, че те са перспективни заприготвянето на високо ефективнихранителни примамки. Провеждат сенаучни опити и с вещества, които повлияват т. нар. обществено поведениена гризачите, нарушават хомеостазата и спокойствието им, довеждат ги дострес или обратно до апатия към околната среда. Така те по-лесноприемат роден-тициди и се нарушава популационното равновесие. С големинадежди зоолозите експериментират и нови средства за повлияване наразмножаването (фертилитета — плодовитостта) на гризачите, но допрактически значими резултати все още не се е стигнало.
Напредъкимат проучванията относно използването на различни мази лепила итоксични фитили за привличане на гризачите, които биватпривлеселективно токсични — за гризачите и особено за сивия плъх.Черният плъх е значително по-слабо чувствителен към отравяне сантикоагулан-чени от подходящия атрактант и буквално залепват върхутретираната повърхност по пътя на движението си. В страните на ЗападнаЕвропа с най-голяма популярност се ползват сънотворните средства, катослед поемането им смъртта настъпва постепенно в състояние на наркотиченсън и напълно безболезнено. Основен недостатък на тези препарати е, чете са ефективни при температура под 18°С. При по-висока температурагризачите се събуждат от наркозата и „оживяват". Българският препаратпаста Веротокс, приготвен на база веронал-барбитал, няма тозинедостатък. Веднъж погълнали леталната доза, гризачите заспиват и неизлизат от състоянието на наркоза.
В аптечната мрежа, магазините забитова химия и специализираните селскостопански аптеки се продават задомашна употреба някои от най-ефективните дератизационни препарати,които са внедрени в развитите страни и у нас: Плъхомор на база ратрон,Роданекс на база кримидин, Ланитокс на база ланират, Клерат на базабродифакум и т. н., както и други, които са вносни. Често възниквавъпросът, може ли да се пипат с ръце отровните препарати, или езадължително да се поставят ръкавици. Отговорът не е категоричен.Гризачите консумират препаратите при условие, че са вкусни, че отроватае добре" маскирана с атрактанти и че нямат на разположение другихранителни източници. На прилоvените табл. 18 и 19 са посоченинай-широко употребяваните днес родентициди. Прави впечатление многониската концентрация, в която се прилагат ан-тикоагулантните препаратис хронично антикоагулантно действие. Това до известна степен ги правибезопасни за хората и полезната фауна, а ти, а домашната мишка показванай-големи отклонения в токсичния от-говор. Свинете са силночувствителни към тези препарати почти колкото и сивият плъх, порадикоето прилагането им в свинефермите изисква повишено внимание. Кучетатаи котките имат средна чувствителност, а зайците, птиците и конете санай-слабо чувствителни към тях.
Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! 041209224218_temple_of_rats
Внимание — отрова!
Никогане бива да се забравя, че всички химични дератизационни средства саповече или по-малко отровни за хората и полезната фауна. Тези, които саособено високо токсични и се отнасят към най-акутните родентициди,обикновено са означени с човешки череп и предупредителен надпис, апо-малко опасните са оцветени в сигнален цвят. По време на работа сродентициди не бива да се яде, пуши и пие, да се докосват открититечасти на лицето и шията, лигавиците на носа и устата, да се пипат ибършат очите. Носенето на предпазно работно облекло е абсолютнозадължително за дератизаторите, а когато се манипулира с родентициднипрахове е необходимо и носенето на очила, ръкавици и маски.Приготвянето на отровните примамки трябва да става в чисти съдове идобре вентилира-ни помещения. Отровните препарати се залагат винаги назакрити места, в кутии, сандъчета, парчета от тръби или тунелчета,недостъпни за домашните животни и птици, както и за деца. Остритеродентициди са противопоказани за употреба в детски заведения,пансионати за стари хора и болници за психично болни. Намерените умрелигризачи трябва да се заливат с дезинфектант и да се заравят дълбоко вземята, никога да не се дават на домашните кучета и котки. Всичкидератизационни препарати трябва да имат ясен и четлив надпис, срок нагодност, дата на производство, производител.
В домашната аптекатрябва да има някои най-необходими медикаменти. Противоотрова заантикоагулантните препарати е Витамин К, — таблети или инжекции,противоотрова на Роданекс (кримидин, кастрикс) е натриевиятпентобарбитал (луминалът) 6 комбинация с витамин В6. Калциферолът(Калцитокс) има противоотрова, наречена процинкалцитонин. При случайниотравяния с родентициди е необходимо да се предизвика незабавноповръщане на пострадалия и да се постави на легло до идването на лекар.Повечето родентициди нямат сигурни антидоти и затова боравенето с тях еразрешено само на добре обучени дератизатори.
Дератизационен препарат или капани?
Товае въпросът, който занимава хората, когато открият, че „съжи-елстват" смишки или плъхове. Обикновено от специалистите на ХЕИ се исканай-силната отрова с надежда за блестящ успех, но това не се постигалесно. Както знаем, гризачите имат неофобия към новите предмети и хранив средата, която обитават, с високо развитите си сетива откриват доринищожно малките количества отрова, ако не са добре замаскирани с вкуснапримамка. Понякога минават дни и седмици, докато те се решат да опитатпрепарата, особено ако имат на разположение други достъпни храни. Икогато в края на краищата бъдат отровени и труповете им останат подподовата настилка или зад мебелите, в продължение на 1—2 месеца вжилището се усеща неприятна специфична миризма, докато напълно изсъхнати станат на прах.
Ето защо в случаите, когато в дома са проникналиединични гризачи, за предпочитане е те да бъдат уловени в капани ивъпросът да се ликвидира с механични средства. Впрочем капаните санай-старото и изпитано средство за борба срещу гризачите. Те са снай-разнообразни модели и модификации: убиващи или живоловни, метални,дървени, пружинни, с падаща плоскост, комбинирани — от дърво, метал истъкло, капани кошове, ловни бутилки и т.н. Капаните се зареждат сподходяща примамка (стръв) от месо. животинска кожа, сланина", коричкаот кашкавал, шпеков салам и др. Привлекателни за гризачите са хлебникубчета, изпържени в олио и лук.
Добре е, когато капаните се оставятняколко дни, за да привикнат гризачите с този нов предмет в дома и едватогава да се заредят за улавяне. Капаните се поставят в най-потуленитеъгли на помещенията, край стените и под умивалниците, край комините натавана и покрай тръбите в мазето. Всяка сутрин те се проверяват зарезултата от нощния улов, почистват се и се зареждат отново с пряснастръв. Ако по тях има следи от кръв и косми, капаните трябва да сезалеят с вряла вода и да се подсушат. Умрелите гризачи непременнотрябва да се заровят дълбоко в земята, за да се предотврати разнасянетона зараза, или да бъдат изгорени. Пипането на капаните с ръце без.ръкавици не отблъсква гризачите, напротив — те са привикнали счовешката миризма.
Други физични средства за дератизация, които иматпо-ограничено при-ожкение, са ултразвукът и електрическите бариери. Теса сравнително скъпи съоръжения, които целят отпъждане на гризачите иефективността им се оспорва.
Биологични неприятели на гризачите
Естественирегулатори на числеността на гризачите са някои видове птици, хищнибозайници, влечуги, които са в помощ на работата на дера-изаторите.Тези животни трябва да се познават и пазят, защото са полезни,Мишевидните гризачи са основна и любима храна на много нощни и дневниптици, например сови, бухали, кукумявки, жерави, соколи. Селскитестопани знаят, че щъркелите, които важно крачат след тракторите поразораните полета след жътва, са неоценими помощници за унищожаване наполските мишки. Сврачките, тези дребни по размери птици, много успешносе справят с мишките, дори ги забучват „за назидание" по бодлите иклонките на крайпътните драки. Народното поверие, че кукумявката вещаебеда, не се основава на научна истина. Тези птици са много полезни,защото нощем ловуват предимно за мишки, докато денем се укриват втъмните тавани и камбанарии. Пресметнато е, че всяка сова за еднагодина изяжда около 1000 полски мишки, а едно семейство керкенези заизхранване на потомството си само през гнездовия период унищожава около750 мишки. Ползата или щетата от биологичните врагове трябва да сепреценява в зависимост от сезона, биотопа и предпочитаните обекти заловуване. Северният мишелов например е безусловно полезен само по времена гнезденето в средните географски ширини, когато се храниизключително с мишевидни гризачи, откъдето е получил и името. си. Преззимата снежната покривка пречи на улова на мишки и той преминава наловен дивеч.
Във фермите и стопанските сгради полезна роля играятневестулките и таралежите,. а от влечугите — смоковете, особено смокътмишкар. Някои породи ловни кучета — териери, шотландски мишелов, а същои котките, с желание ловуват за гризачи. Неслучайно в египетскатамитология една от най-уважаваните богини е била богинята с котешкаглава, а в гробниците наред с мумиите на фараоните лежат и мумифициранисвещените котки. В онези далечни времена вероятно котките са билинезаменими изтребители на мишевидните гризачи и чрез тях е биласпасявана добиваната с непосилен труд реколта. Днес изглежда, че самокотките в селата и стопанските дворове се справят с лова на гризачи.При анкета, провеждана в селски домакинства, на въпроса: „Имате лимишки или плъхове?" най-често се отговаря: „Не, защото си имаме котка."При градски условия котките са галеници, а безстопанствените коткискитат по сметищните контейнери и винаги намират в изобилие хранителниотпадъци. През някои години гризачите масово измират от епизоотии,причинени от салмонели и други микроорганизми. На базата на товаучените са създали няколко препарата, наречени бактериални илибиологични средства за изкуствени епизоотии. В продължение на тридесетилетия в началото на нашия век бактериалните препарати, нареченина имената на Исаченко, Данич, Мережковски, Льофлер, Прохоров и другиучени, са заемали водещо място в изтребителните акции срещу гризачите.Ефектът им е бил недостатъчен, защото гризачите, както всичкибозайници, изграждат имунитет. Нещо повече, с течение на времето и подвъздействието на различни фактори, включително и мутагенни, убактериите настъпва възвръщане на патогенните свойства спрямо човека и„безвредният" салмо-нелен препарат се оказва източник на заразяване нахора, най-често на деца, които случайно са погълнали примамка загризачи. Поради това в повечето страни днес е забранено прилагането набактериологични средства за дератизация. В Русия е разрешен за употребаБактокума-рин — препарат, който съдържа антикоагулантен родентицид вкомбинация със селекциониран салмонелен вид.

Източник!
styyni
styyni
властелина на форума
властелина на форума


Върнете се в началото Go down

Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Empty Борба срещу гризачите (мишки и плъхове)

Писане by pumpal21 on Чет 28 Окт 2010, 17:53

Мишките и плъховете (сиви и черни) причиняват големи щети на народното стопанство. Освен това те могат да станат преносители на опасни инфекциозни заболявания.

Борба срещу мишките

Едно от средствата за борба с мишките е прекратяване на достъпа им до хранителните продукти, които трябва да се съхраняват в плътно затварящи се кутии или други подходящи опаковки.
Кухнята трябва да се почиства всяка вечер от отпадъците, които трябва да се изнасят. След няколко дни, когато мишките изгладнеят, около местата, откъдето идват, вечер се поставят примамки с отрова. На другия ден примамките се събират и изгарят или се закопават. През нощта наново се поставят примамки на няколко места и това се повтаря, докато се установи, че примамките остават непокътнати. Тогава откритите дупки, откъдето излизат мишките, се замазват с циментов разтвор. В по-големите дупки преди това се насипва натрошено стъкло.
Може също да се поставят капани за мишки, което ще спести допира с отровни вещества.

Борба срещу плъховете

Най-ефикасното средство за борба с плъховете са отровните примамки, които под различни наименования се продават в аптеките. Тъй като тези гризачи са много хитри, за да се притъпи бдителността им, преди да се поставятотровните примамки, в продължение на 2-3 нощи трябва да се поставят примамки от месо, картофи или други храни без отрова.
Примамките с отрова се поставят вечер, и то на същите места, където са били примамките без отрова. Те не трябва да се пипат с голи ръце, а да се поставят с дървени лопатки или лъжици, които не се употребяват за други цели.
Останките от отровните примамки трябва да се заравят в земята, настрана от жилищните и селскостопанските постройки.
Купените от аптеките препарати трябва да се употребяват веднага, без да сеоставят в дома, поради опасност да бъдат намерени от деца или домашни животни.
При липса на специални средства против гризачите може да се направи примамка на основата на гипс по една от следните рецепти:
Примамка за гризачи
30-40г брашно се смесват с 20-25г гипс и към тях се прибавят 20-25 капки слънчогледово масло(олио). Гипсът, който се съдържа в примамката, се втвърдява в стомаха на гризачите и те умират.
Средство против плъхове
Приготвя се смес от 20 г пудра захар, 20г колофон и 15 г боракс. Сместа трябва да се разбърка добре с пластмасова или дървена лопатка, а не с ръце, тъй като в противен случай плъховете няма да я докоснат. Тази смес се сипва с лопатка във или около дупките на гризачите.
• Мишките и плъховете не понасят миризмата на нафталина. Това се използва в борбата срещу тях. Приготвя се смес oт равни части нафталин и дървени стърготини и се насипва около леговищата им.
• Мишките не понасят миризмата на джоджен. Те могат да се пропъдят от жилищата, ако около гнездата им се поставят изсушени клонки джоджен.

_________________
Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! 1779787
pumpal21
pumpal21
Глобален Модератор
Глобален Модератор


Върнете се в началото Go down

Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях! Empty Re: Вредни домашни гризачи и борбата срещу тях!

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите