Сухите цветя

Go down

Сухите цветя Empty Сухите цветя

Писане by Lindzi on Съб 13 Ное 2010, 18:21

Сухите цветя – спомен за лятото


Сухите цветя 3285.m300

В магазините се предлага огромен избор от сувенири със сухи цветя и други природни материали. В някои страни, например Холандия, съществува цяла индустрия, занимаваща се с „консервирането” и продажбата на растения за декорация. Стъблата им са усукани под формата на спирала, добавени са екзотични плодове и шушулки, а ароматът им е подсилен с есенции. Безспорно красиво, но собственоръчно събрания букет, макар и не толкова съвършен, събужда много по-вълнуващи емоции. Той ни навява спомени за времето, когато стрък по стрък сме брали тези цветя, за слънце, лято, нещо лично и съкровено. Съществува представа, че сушените цветя винаги са в бледи цветове. Но правилно „консервирани” те могат да бъдат не по-малко пъстри от живите растения.

Как да си направим сухи букети

Да изберем подходящи цветя. Най-добре се „консервират” тези растителни видове, които обичат засушаването, песъчливите, каменисти или глинести почви – например видовете хелихризум (безсмъртник), хелиптериум, калуна, лавандула, гипсофила, лимониум татаримум, лунария, челядник. Подходящи са и някои влаголюбиви растения като целозията (петльов гребен) и папура. Не се притеснявайте обаче да експериментирате с всяко набрано или подарено цвете – роза, момина сълза, циния, шишки, различни зърнени култури.

Консервиране. Ако се събират в подходящо време, сухолюбивите растения обикновено не се нуждаят от специална обработка и веднага могат да бъдат оформени в красиви букети, които ще оживяват дома ни през цялата зима. Останалите цветя обаче съдържат голям процент влага и за съхраняването им трябва да изполваме един от следните начини:

В тъмно и проветриво помещение.
Оформете растенията на китки и ги провесете, за да може въздухът свободно да преминава през тях и да ги изсуши без опасност от загниване. Липсата на слънчева светлина пък гарантира максимално запазване на цветовете. Продължителността на „консервирането” зависи от вида на растението, но максимално изисква 2-3 седмици.

В домакинска фурна.
Ако искате по-бързи резултати, можете да изсушите растенията на ниска температура във вентилаторен режим за около около час. Оставете вратичката на фурната леко открехната, за да може да се изпарява влажния въздух.

В пясък.
С този метод успешно може да съхраните нежни цветове като роза, орхидея, лайка и гергини. В кутия или сандъче сипете 3-4 см. сух и чист пясък. Върху него положете растението и го засипете внимателно с още един пласт пясък, като внимавате да не го деформирате. Следете кухините в кичестите цветове да са добре запълнени. В период от няколко дни до месец пясъкът ще попие влагата от растението. Проверявайте го през седмица и когато е напълно изсушено, го изровете внимателно.

С восък (парафин) или глицерин.
Тези начини са подходящи, ако искате да запазите растенията като „живи”. Най-подходящи за съхраняване с глицерин са различни стебла, листа и билки. Накиснете ги в разтвор от 1 част глицерин и 2 части преварена вода за 2-3 седмици. След това извадете растенията и ги изсушете. Те ще запазят еластичността си и живите си цветове през цялата зима. Процедурата с восък (парафин) е подобна, но много по-бърза. Необходимо е само да разтопите восъка и да потопите растението за кратко, след което да го охладите в студена вода.

Оформяне на букета
В центъра на букета се разполагат по-големите и ефектни цветове, а в краищата по-дребните, листата, класовете и стеблата. За дооформяне на композицията можете да използвате декоративни плодове, шушулки и всичко, което привлече вниманието ви. Лично набран, „консервиран” и оформен от вас, този красив спомен за лятото дълго ще топли сетивата ви през студените зимни дни.
Сухите цветя 3283.m300

Източник
Lindzi
Lindzi
SPAMMER
SPAMMER


Върнете се в началото Go down

Сухите цветя Empty Свежестта на лятото в букети от сухи цветя

Писане by styyni on Съб 13 Ное 2010, 18:37

Сухите цветя C66202808c93
В къ­си­те и мрачни дни на зи­ма­та час­ти­ца от слън­чево­то ля­то мо­же да бъ­де съх­ра­не­на не са­мо във вид на ве­се­ли спо­ме­ни, но и под фор­ма­тана бу­ке­ти, вен­ци и па­на от су­хо ц­ве­ти. За су­хия бу­кет, ос­вен зна­ме­ни­тия без­с­мър­т­ник (хе­лих­ри­зум), мо­же да се из­пол­з­ват още ре­ди­ца дру­ги рас­те­ния - цве­тя, тре­ви, лис­та и да­же клон­киот храс­ти и дър­ве­та. Из­бо­рът пред по­тен­ци­ал­ния ху­дож­ник-фло­рист на­ис­ти­на е ог­ро­мен: бо­жур, ро­за,гла­ди­о­ли, мал­ки гер­ги­ни, кле­ма­тис, ци­ния, овчар­с­катор­бичка, мо­ми­на съл­за, тръс­ти­ка, па­пур, де­ко­ра­тив­на ца­ре­ви­ца, мет­ла, ръж, овес, пше­ни­ца, про­со, шип­ка, об­ле­пи­хаи мно­го дру­ги. Осо­бе­но ефек­тно в су­хо ц­вет­ни бу­ке­ти из­г­леж­да фи­за­ли­сът и не­го­ви­те оран­жа­ви или жъл­ти ку­тий­ки,а съ­що кръгчета­та на лу­на­ри­я­та.
(снимка)
Тряб­ва да се пом­ни, че всички рас­те­ния, под­ло­же­ни на из­су­ша­ва­не, се ре­жат в су­хо вре­ме. Най-доб­ре сут­рин, но след ка­то се из­па­ри ро­са­та. Уни­вер­са­лен спо­соб за "уве­ко­вечава­не" нарас­те­ни­я­та, при­го­ден за всички ви­до­ве, не съ­щес­т­ву­ва.За­то­ва при из­бо­ра на то­зи или он­зи ва­ри­ант тряб­ва да сепод­хо­ди с из­вес­т­ен ин­ди­ви­ду­а­лен творчес­ки усет. Ако стеби­ли пред­вид­ли­ви и раз­по­ла­га­те със су­хи цве­тя, пло­до­ве идру­ги рас­ти­тел­ни час­ти, се­га мо­же да вне­се­те ше­па ля­то вдо­ма си.
(снимка)
Ня­кол­ко прос­ти, но за­дъл­жи­тел­ни пра­ви­ла


 • (снимка)При съз­да­ва­не­то на бу­ке­ти зад­ъл­жи­тел­но се спаз­ват някой пра­ви­ла. Най-ви­со­ки­те рас­те­ния тряб­ва да бъ­дат спо-дъл­ги от ва­за­та дръж­ки от по­ло­вин до два пъ­ти. Бу­ке­тътслед­ва отчет­ли­ва глав­на ли­ния. По-го­ле­ми­те и ма­сив­ни цве­тясе раз­по­ла­гат по сре­да­та на бу­ке­та, а по-дреб­ни­те и ефир­ни -по кра­и­ща­та.

 • Ако же­ла­е­те дасъз­да­де­те соб­с­т­ве­но­ръчно па­но от су­хи цве­тя, не севпус­кай­те в пра­ве­не­то на "ги­ган­т­с­ки плат­на". Су­хо ц­ве­ти­те из­г­леж­дат най-доб­ре в скром­ни ком­по­зи­ции с раз­ме­ри­те нари­су­ва­те­лен лист от скиц­ник. За ос­но­ва мо­же да ви пос­лу­жилист, из­ря­зан от плъ­тен бял ка­дас­т­рон. Бе­ли­ят цвят ще подчер­тае при­род­ни­те от­те­нъ­ци на рас­те­ни­я­та. Ос­но­ва­та напа­но­то мо­же да се об­ле­пи със су­хи лис­та.
(снимка)Ще при­да­де­те ста­бил­ност на крех­ка го­то­ва ком­по­зи­ция, ка­ко янап­ръс­ка­те с лак за ко­са. За да не из­б­лед­не­ят цве­то­ве­те,бу­ке­тът или па­но­то от су­хоц­вет­и не би­ва да из­ла­га­те напре­ки слънчеви лъчи.За да не сераз­ру­ши ком­по­зи­ция от по-теж­ки клончета и за да бъ­депо-ус­тойчива, мо­же да на­ле­е­те във ва­за­та гипс. Присъс­та­вя­не­то на по-крех­ки бу­ке­ти обаче тряб­ва да сепри­дър­жа­те към дру­га так­ти­ка. Ако рас­те­ни­е­то има по-сла­бостъ­бъл­це, то се за­ме­ня с тел. То­ва тряб­ва да се из­вър­ши пре­дииз­су­ша­ва­не­то. Цве­то­ве­те се от­де­лят от стъб­ла­та и сеприк­реп­ват към те­ло­ве­те. Те пък се прик­ри­ват с цвет­напан­дел­ка, ко­я­то съз­да­ва илю­зи­я­та за ес­тес­т­ве­но стъб­ло.

Източник!
styyni
styyni
властелина на форума
властелина на форума


Върнете се в началото Go down

Сухите цветя Empty Магията на сухите цветя

Писане by styyni on Чет 02 Дек 2010, 21:10

Сухите цветя Dry_flower
Сухите цветя винаги са били на мода. В началото на XXв. с тях са украсявали не само дома, но и са ги използвали като елементи към тоалета - за акцент в дамските прически или прикрепени към шапките.
Композицията от сухи цветя притежава особен чар, от нея лъха сладка носталгия и нежна романтика.
Ако сте от хората, които обичат да си творят нещичко, то навярно ще Ви допадне идеята сами да отгледате подходящи цветя, които после да изсушите и през студения сезон да направите от тях чудни букети, пана или по-сложни композиции.
Какви цветя са подходящи за сушене?
Представяме Ви някои от най-популярните и лесни за обработка цветя, които в последствие могат да се превърнат в чудесна украса за Вашия дом или офис:
Сухите цветя Ammobiumalatum_thumbСухите цветя Helipterum_thumbСухите цветя Xeranthemum_thumb
Ammobium alatum Нelipterum Xeranthemum
Сухите цветя Briza_thumbСухите цветя Bromussquarrosus_thumbСухите цветя Helychrisum_thumb
Briza Bromus squarrosus Helichrysum
Сухите цветя Dipsacus_thumbСухите цветя Echinops_thumbСухите цветя Eryngium_thumb
Dipsacus Echinops Eryngium
Сухите цветя Celosia_thumbСухите цветя Helichrysum_thumbСухите цветя Limonium_thumb
Celosia Helichrysum Limonium
От другите растения, подходящи за сушене са редица видове, но най-често се използват тези, които видяхте току-що и Anthoxanthum odoratum (през миналия век са го наричали безсмъртниче), който се отличава с изключително приятен аромат, въпреки относително невзрачната си външност.
Всички изредени по-горе са традиционни сухи цветя, но има и такива, които все по-често започнаха да се използват при създаването на различни цветни композиции, като:
Сухите цветя Hordeumjubatum_thumbСухите цветя Lagurus_thumbСухите цветя Miscanthus_thumb
Hordeum jubatum Lagurus Miscanthus
Сухите цветя Allium_thumbСухите цветя Echinacea_thumbСухите цветя Liatris_thumb
Allium Echinacea Liatris
Сухите цветя Amaranthus_thumbСухите цветя Astilbe_thumbСухите цветя Zeamays_thumb
Amaranth Astilbe Царевица
Сухите цветя Clematistangutica_thumbСухите цветя Nigella_thumbСухите цветя Oenothera_thumb
Clematis tangutica Nigella damascena Oenothera
Как да си направите сухи цветя?
За целта растенията се събират още зелени, в самия пик на своя цъфтеж или когато са достигнали до друго ниво, подходящо за бъдещата декорация. Например, някои от тях се откъсват още, когато са оформили пъпки,а други напротив - когато презреят и от тях започнат да се ронят семенца.
При рязането се постарайте винаги да оставяте по-дълги дръжки, в последствие те винаги могат да се намалят, но не и обратното.
Откъснатите растения се почистват от ненужните листа и се връзват на малки букетчета (от по 10-15 стръка) и се закачат в проветриво и сухо място с цветовете надолу.
Ако искате Вашите цветя да станат по-светли (за да можете да ги оцветите после в желан цвят) трябва да ги пръскате веднъж на два дни с фин пулверизатор (за целта можете да използвате шишенце от стар парфюм).
Сухите цветя Dry_flower11Сухите цветя Dry_flower12
Зелените растения (треви, билки, жито) можете да сушите и на открито, като ги разпръснете на памучно или ленено платно, но трябва да се постараете да ги предпазите от дъжд, мъгла или роса. Ако искате и те да бъдат по-светли, при този метод на сушене ще се наложи да ги пулверизирате по-често: два пъти на ден. Тогава стъблата и цветовете стават почти бели.
Но най-красиви са безспорно естествените цветове! За да запазите натуралните краски е необходимо да сушите цветята в съвсем тъмно помещение, като пропуснете метода на пулверизация.
Сухите цветя Dry_flower7Сухите цветя Dry_flower13_thumbСухите цветя Dry_flower14_thumb
Ако в бъдеще смятате да използвате Вашите сухи цветя не само за създаването на красиви икебани, но и за пана, ще трябва още в самото начало да им придадете желаната форма и да ги оставите да съхнат прикрепени с топлийки към дървена, нелакирана дъска.
Готовите, изсъхнали цветя се съхраняват в плътни картонени кутии, акуратно подредени и разделени с оризова хартия. Подразбира се, че мястото на съхранение трябва да бъде сухо помещение.
НО! Преди да ги затворите в кутии е необходимо да ги обработите със специални заздравители и лак, които се продават във всички големи цветарски магазини.
Не съхранявайте композициите от сухи цветя с години!
Сухите цветя Dry_flower5Сухите цветя Dry_flower9
Да, разбира се, безкрайно интересно и увлекателно е, ако сте преминали през целия път - от засаждането, през сушенето, до създаването на креативна и красива икебана. Но ако нямате намерение да съхраните Вашата творба под стъкло (което доста често не е удачен вариант, тъй като композицията губи голяма част от естествения си чар и прилича по-скоро на музеен експонат), то най-добре е да я изхвърлите на следващата година. Не съжалявайте за нея! Тя е свършила своята "работа" - заредила Ви е с настроение и е украсила дома Ви. Колкото по-дълго време пазите икебаните от сухи цветя, толкова повече прах се събира отгоре им, а тя предизвиква различни алергии. Освен това, с течение на годините изсушените растения избледняват и губят аромата си. Затова по-добре си направете нова композиция - почти винаги всеки следващ опит е по-успешен от предишния, а Вие вече добре знаете какво точно трябва да направите!
Сухите цветя Dry_flower10Сухите цветя Dry_flower16
styyni
styyni
властелина на форума
властелина на форума


Върнете се в началото Go down

Сухите цветя Empty Сухите цветя блокират жизнените сили

Писане by pumpal21 on Чет 17 Фев 2011, 16:02


Сухите цветя Vaza_gerberi


Всяко нещо в дома, и най-незначителното на пръв поглед, е от значение според
науката Фън Шуй. Хубаво е в дома винаги да има свежи цветя. Според древното
китайско изкуство цветята са най-преките носители на жизнената енергия "ци".
Затова хората интуитивно поставят в стаите си вази, саксии, сандъчета и
всевъзможни зеленини.
Рязан цвят: Букетите от свежи цветя - лалета, люляк, хризантеми - са важен
момент от позитивното излъчване на едно жилище. Увяхналите обаче трябва веднага
да се изхвърлят - те носят разрушение, болести,смърт и не привличат позитивна енергия.
Като подбираме цветята, съзнателно привличаме желаното въздействие. Например
слънчогледите са проводници на силна слънчева енергия и са в състояние да
заредят с нея всяко помещение. Букет от нежни незабравки или теменужки напротив
- действат леко и успокояващо. Те са прескрасни за спалнята.
Изкуствени цветя: Могат само частично да заменят свежите. Трябва да изглеждат
максимално натурално и да са направени от качествени материали. Пластмасовите не
са за препоръчване.
А сухите се считат за цветни мумии -
те носят мъртва енергия. Колкото и да харесвате аранжировки от сухи цветя,
най-добре е изобщо да не ги поставяте във вашия дом си, съветват експертите по Фън Шуй.
Саксийни растения: Те са най-добрите транслатори на "ци". Когато се грижите
за тях, те са силни и здрави и ви даряват с енергията си. Цъфтящите излъчват
повече "ци" от останалите. Растения с меки, кръгли или широки листа най-добре
акумурилат енергия и я задържат дълго време.
Видовете с остри и продълговати листа са добри за работни кабинети. Те са
като "стражи" за неканени гости, т. е. лоши енергии. Сандъчета с цветя поставени
под прозорците спират негативната енергия и не й позволяват да влиза в дома.

Избирайте онези растения, които ви въздействат най-приятно. Към позитивните
видове спадат: стайната липа, семейното щастие, марантата, кръглолистите фикуси,
еврейското дърво, стайният кестен, всички висящи с пищно падащи зелени стъбла,
цъфтящите растения, бегониите, амарилиса и др.

Източник!

_________________
Сухите цветя 1779787
pumpal21
pumpal21
Глобален Модератор
Глобален Модератор


Върнете се в началото Go down

Сухите цветя Empty Изхвърляйте сухите букети – съветват флоротерапевтите

Писане by pumpal21 on Чет 17 Фев 2011, 16:15

Колкото по-мил и по-скъп човек ни подари букет, толкова
по-дълго бихме искали да запазим цветята. Представителите на най-модното
направление на фитотерапията – флоротерапевтите обаче смятат, че е добре
да изхвърляме изсъхналите букети, защото по този начин се
освобождаваме от проблемите и негативната енергия, която по
принцип цветята обират. Откъдето логично следва, че е доста по-удачно да
подаряваме саксийни цветя.

Специалистите в тази интересна област съветват още, че ако имаме неразрешими
душевни проблеми е добре да се обграждаме с възможно повече
цветя и да се приближаваме максимално до природата, защото тя има
силата да лекува и пречиства, както душата, така и тялото.

Терминът “флоротерапия” е използван за първи път от доктор
Едуард Бах. Според него цветята акумулират положителна енергия
в себе си, докато растат и след като бъдат откъснати те я освобождават и така
насищат пространството с положителна енергия. Смята се, че цветовете на
растенията успокояват сетивата. По същият начин въздействат и
ароматите. Те поддържат защитните сили на организма и влияят
изключително положително върху нервната система. По тази логика цветарите трябва
да са най-големите оптимисти, благоразположени към всички и изключително добри
хора. Лично на мен тази теория не ми се връзва, при условие че всички знаем, че
цените на цветята на пазара са в пъти по-високи от реалните и търговците
измислят всевъзможни начини, за да удължат живота на цветята и да реализират
печалба. Но щом флоротерапевтите казват, не мога да споря с тях.

Друго тяхно твърдение е, че според състоянието на саксийните
цветя можете да разберете и емоционалното състояние на
стопанина. В това не се и съмнявам. Ако стопанинът е претрупан с проблеми и не
може дъх да си поеме от задачи е много вероятно цветята му постоянно да страдат
от недостиг на вода, светлина и всякакви грижи.

Източник!

_________________
Сухите цветя 1779787
pumpal21
pumpal21
Глобален Модератор
Глобален Модератор


Върнете се в началото Go down

Сухите цветя Empty Re: Сухите цветя

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите