Комисия за защита на личните данни.

Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Комисия за защита на личните данни.

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:34

Комисията за защита на личните данни има удоволствието да Ви поздрави с Добре дошли на нашето празнично интернет издание, създадено специално, за да отбележи 28 януари – Деня за защита на личните данни и 10 години от създаването на Комисията за защита на личните данни.

Каним Ви да разгледате внимателно неговото съдържание, защото тук ще намерите нашите грижливо подбрани послания и съвети какво трябва да знаете за рисковете, свързани с ежедневното споделяне на лични данни.
Спряхме се на ситуациите, които според нас най-често срещате във вашето всекидневие – какви опасности крие видеонаблюдението, разпространението на лична информация в интернет, кога и как трябва да предоставяме данни от нашите документи за самоличност.

Разгледайте рубриките, посветени на деня за защита на данните и 10-та годишнина на КЗЛД, за да знаете кои са общоевропейските тенденции в областта на защитата на личните данни и нашите постижения, както и за да се информирате кой в Шенген има право да събира Ваши лични данни и как може да упражните правото си на достъп до тях.
Не забравяйте, както във всяка друга област от живота, по-добрата информираност води до по-висока отговорност и повишено внимание, а от там и до по-добра защита при преодоляване на различни рискове и опасности. Не бъдете небрежни към личните данни. Те са Ваши!

Източник
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Вашата лична карта

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:35

Вашата лична карта


В процеса на динамично развитие на технологиите, глобализация на икономиката и свободно движение на данните, все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот.Нашата цел е: Да повишим както информираността на гражданите относно упражняването на техните права при обработването на личните им данни, така и обществената ангажираност и отговорност с оглед предпазване от злоупотреба с лични данни и кражба на самоличност.

Въпрос: Данните в личната карта „лични данни” ли са?

Отговор: Да. "Лични данни" са, защото чрез тях можете да бъдете идентифициран/а по безспорен начин.

Въпрос: Копирането на личната карта „обработване на лични данни” ли е?

Отговор: Да. Снемането на копие от лична карта е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване.

Въпрос: Кой има право да копира личната карта?

Отговор: Само този администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт или при изрично съгласие от Ваша страна.

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран от администратора защо е необходимо да копира личната ми карта?
Отговор: Да. Администраторът на лични данни, преди да копира Вашата лична карта, следва да Ви информира относно:

 • целта на копирането;
 • получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
 • дали е задължително или доброволно копирането;
 • в случай на отказ какви за последствията за Вас;
 • за правото на достъп и коригиране на Вашите данни.

Въпрос: Имат ли право банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници да копират личните карти на своите клиенти?

Отговор: Да. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари те са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност.

Въпрос: Имат ли право мобилните оператори да копират личните карти на своите клиенти?

Отговор: Не, нямат право. Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, както и да се заличи от приложенията към договорите изискването за снемане на копие от документа за самоличност.

Въпрос: Имат ли право работодателите да копират личните карти на работници/служители при възникване на трудово/служебно правоотношение?

Отговор: Не. Липсва задължение за работодателя да копира личната карта на работника/служителя, поради което това може да стане единствено с Вашето изрично съгласие.

Въпрос: Имам ли право да откажа да бъде копирана личната ми карта?

Отговор: Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъде копирана Вашата лична карта, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че неправомерно е копирана моята лична карта?
Отговор:

 1. Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
 2. Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Упражняване на права при видеонаблюдение

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:36

Видеонаблюдение


В процеса на динамично развитие на технологиите, все повече се засилва ролята на видеонаблюдението в нашето ежедневие поради неговите широка обществена достъпност и приложимост. Доскоро системите за видеонаблюдение бяха приоритет за специални обекти, банкови офиси и големи предприятия, но днес те се използват за охрана на училища, жилищни комплекси, болници, хотели, офиси, магазини и др. Във връзка с масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот. Нашата цел е: Да повишим информираността на гражданите относно упражняването на техните права при осъществяване на видеонаблюдение.

Въпрос: Видеозаписите от средства за наблюдение представляват ли лични данни?

Отговор: Да. Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин.

Въпрос: Видеонаблюдението „обработване на лични данни” ли е?

Отговор: Да. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

Въпрос: Кой има право да извършва видеонаблюдение?Отговор: Право да извършват видеонаблюдение имат:


 1. Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;
 2. Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции;
 3. Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран/а от администратора за извършваното видеонаблюдение?

Отговор: Да. Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.

Въпрос: Имат ли право работодателите да извършват видеонаблюдение на работното място на работниците/служителите, с които са в трудови правоотношения?

Отговор: Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, администраторът може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание за това или при дадено изрично съгласие от лицата - обект на видеонаблюдението (например чрез клауза в трудовия договор).

Въпрос: Имам ли право да възразя срещу осъществявано спрямо мен видеонаблюдение?

Отговор: Да. Имате право да възразите пред администратора, че не желаете да бъдете записван чрез камери за видеонаблюдение, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Въпрос: Имам ли право на достъп до видеозаписи, отнасящи се до мен, записани с камери за видеонаблюдение?

Отговор: Да. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни (вкл. видеозаписи). В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. За тази цел той трябва да предприеме съответни технически мерки за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението. При липса на такава техническа възможност достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо собствения ми недвижим имот се извършва видеонаблюдение от камери, разположени в съседен имот с охранителна цел?

Отговор: Действията на лицата във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна цел са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, като контролът върху дейностите по този закон е възложен на Главна дирекция „Охранителна полиция” и областните дирекции на МВР. Винаги можете да се обърнете към тези структури на МВР.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че спрямо мен се извършва видеонаблюдение, за което не е поискано моето съгласие?
Отговор:


 1. Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
 2. Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Интернет и децата

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:37

Интернет и децата

Докато работиш в интернет,

 1. Не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите си или училището, в което учиш.
 2. Не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си обсъдил решението си със своите родители.
 3. Винаги преди да качиш своя снимка и/или да публикуваш своя мобилен номер, помисли добре дали искаш и ще е добре ли за теб тази информация да стане достъпна за един неограничен кръг от хора.
 4. Не приемай среща с някого, с когото си се запознал в интернет, без знанието на твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично и оживено място и задължително да е в присъствие на твои близки или приятели.
 5. Не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или те карат да се чувстваш неудобно. Информирай родителите си или друг твой близък възрастен човек за такива съобщения и за техния източник.
 6. Не отваряй приложения на електронна поща, получени от непознат подател. Те могат да съдържат вирус или програма, която да увреди твоя компютър или да черпи неограничено информация от него.
 7. Внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те кани да се включиш в дейност, обещаваща лесна, бърза и голяма печалба. В тези случаи, най-вероятно, ще станеш жертва на измама.
 8. Бъди внимателен и наблюдателен при попълване на регистрационните форми при извършване на регистрация в интернет сайтове.
 9. При регистрации винаги проверявай има ли данни на сайта относно администратора/модераторите, които го поддържат, както и възможност за обратна връзка с тях – адрес за контакт.
 10. Чети „Условията за ползване” на сайта, преди да се съгласиш с тях! Там трябва да бъде предоставена информация относно необходимостта и целта на събирането на лични данни на потребителя. В случай че такава информация не е предоставена и не ти е предоставена възможност да се обърнеш към администратора/модераторите на съответния сайт или в тях се съдържа информация, която те притеснява, то тогава сигнализирай на горещите линии, като подадеш оплакване. Трябва да знаеш, че всеки администратор/модератор, който поддържа конкретен сайт, е длъжен да даде информация относно това за какво са му необходими твоите лични данни, за какво ще ги ползва, за какъв срок, какво ще се случи с тях, когато те вече няма да са му необходими за тази цел, за която си му ги предоставил (например регистрация), както и на кого и поради какви причини той ще може да ги даде.
 11. Не чети и не разглеждай сайтове, които съдържат материали с вредно или незаконно съдържание. Единственото нещо, което те биха могли да ти донесат са вреди, неприятности и проблеми. Няма нищо грешно и лошо в това, че от чисто любопитство, случайно или по съвет от „приятел” в нета си достъпил сайт с вредно или незаконно съдържание. Не се притеснявай да споделиш това с родител или друг твой близък възрастен човек. Именно той ще ти даде най-добрия съвет как да постъпиш в тази ситуация.
  Какво означава „Сайт с вредно съдържание”?
  Това са интернет страници, чието съдържание оказва или би могло да доведе да травмиращо психично въздействие или да подтикне техните ползватели към поведение, водещо до психични и/или физически травми.

  Какво означава „Сайт с незаконно съдържание”?
  Това са интернет страници, на които е публикуван или качен материал, за който в закон е предвидена забрана и се носи съответната отговорност.
 12. Използвай на максимум възможностите, които предоставя конкретният сайт за социални контакти за защита на твоя профил и информацията, която си качил на него.
 13. Внимавай, когато разговаряш в чат, дискусионни форуми, социални мрежи и т.н. Помни, че хората онлайн често могат да се представят за такива, каквито не са. Важно е да знаеш, че възможността, която предоставя мрежата на теб да останеш анонимен или да се представиш за друг, се предоставя и на всички други участници в нета!
 14. Нещата, които правиш в Интернет, не трябва да вредят на други хора или да противоречат на законите. Бъди вежлив и уважавай правата и достойнството на другите участници в интернет.
 15. Консултирай се с родителите си, преди да свалиш или инсталираш нова програма на компютъра си. Не прави нищо, което може да увреди компютъра ти или чрез дадено действие от твоя страна да се разкрият данни за теб и семейството ти.
 16. Споделяй с родителите си или с друг възрастен твой близък за начините, чрез които се забавляваш, информираш и научаваш нови неща от Интернет.
 17. Бъди разумен и изобретателен при избора си на пароли. Помни: Паролите трябва да се променят периодично. Колкото по-дълго време използваш една и съща парола, толкова по-голям е рискът тя да бъде разкрита.
 18. Използвай антивирусен софтуер. Обновявай го редовно и не забравяй да сканираш компютъра периодично.
 19. В случай, че попаднеш на информация или други неща в Мрежата, които не ти харесват или те плашат по някакъв начин и нямаш възможност да го споделиш с родител или с друг възрастен твой близък, то тогава ти можеш да подадеш сигнал на адрес: http://web112.net/, http://www.safenet.bg/ или http://www.cybercrime.bg/bg.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Шенгенско пространство

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:37

Шенгенско пространство


Какво представлява Шенгенското пространство?

Шенгенското пространство е зона без контрол по вътрешните граници. Всеки има право на свободно движение в рамките на Шенгенското пространство.

Държавите в Шенгенското пространство са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, както и асоциираните държави, които не са членки на Европейския съюз – Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ирландия и Обединеното Кралство не са премахнали контрола по вътрешните граници и не прилагат правилата на общата визова политика, но участват в частта от Шенгенското право, свързана с полицейското и съдебното сътрудничество, включително и по отношение на Шенгенската информационна система.

България, Кипър и Румъния са подписали Шенгенското споразумение, но все още не са изпълнили процедурите за пълното му прилагане.

Какво представлява Шенгенската информационна система (ШИС)?

Шенгенската информационна система представлява обща база данни в областта на защитата на обществената сигурност, подпомагането на полицейското и съдебното сътрудничество и управлението на контрола на външните граници.

Участващите в системата държави подават сигнали относно издирвани лица и лица в неизвестност, загубени и откраднати вещи, както и сигнали за забрана за влизане на Шенгенска територия.

Какви лични данни могат да се съхраняват в Шенгенската информационна система?

Име, прякор, особени белези, дата и място на раждане, пол и гражданство.

Какъв е срокът на съхранение на данните в Шенгенската информационна система?

Сигнали за лица и вещи, въведени в ШИС, се съхраняват единствено за времето, необходимо за постигането на целите, за които са били въведени. Сигналите в ШИС се заличават автоматично в условията на отпаднала необходимост за по-нататъшното им съхранение.

Конкретните срокове за съхраняване на отделните сигнали са определени в разпоредбите на Шенгенската конвенция.

Кои са компетентните органи за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС?

На територията на Република България компетентните органи, които могат да въвеждат, актуализират и заличават национални сигнали в ШИС, се намират в структурите на Министерството на вътрешните работи.

Кои са органите, които могат да използват Шенгенската информационна система?

Това са органи на изпълнителната власт в областта на вътрешните работи, отбраната, съдебната власт, транспорта, митниците, институциите, които се занимават с издаването на визи и разрешения за престой, както и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Какво представлява националното бюро СИРЕНЕ?

Всяка държава в Шенгенското пространство създава национално бюро СИРЕНЕ, което осъществява денонощен обмен на информация в ШИС с другите държави в Шенген.

В България националното бюро СИРЕНЕ е специализирано оперативно звено в структурата на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи.

Кой в България осъществява контрол върху обработката на данни в ШИС?

В България контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със Закона за защита на личните данни.

Какви са Вашите права по отношение на Шенгенската информационна система?

Вие можете да поискате информация относно събирането, записването, организирането, съхраняването, адаптирането или изменението, възстановяването, консултирането, употребата, разкриването чрез предаване, разпространяването, предоставянето, актуализирането, заличаването или унищожаването на лични данни за Вас в ШИС.

Можете да упражните правото си на достъп и информация в Шенгенската информационна система във всяка държава от Шенгенското пространство независимо от Вашата национална принадлежност.

Само държавата, която е въвела сигнала, има право да добавя, променя или изтрива данни, които е въвела в ШИС.

Информация за реда, по който можете да упражните правата си в съответната държава, можете да получите от нейния национален орган по защита на данните. От националния орган по защита на данните във всяка държава от Шенген можете да получите и съдействие, когато Ви е отказана информация относно данните, които се обработват за Вас в ШИС.

Какъв е редът за упражняване на правата Ви на територията на България?

Вие можете да упражните правата си, като подадете писмено заявление (лично или чрез изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно) до министъра на вътрешните работи.

Министърът на вътрешните работи е длъжен да се произнесе в 14-дневен срок от постъпване на искането за достъп. Този срок обаче може да бъде удължен, когато това се налага обективно от обстоятелствата по конкретния случай.

Каква защита можете да получите от Комисията за защита на личните данни?

В случай че искането Ви за достъп и информация не бъде уважено, Вие можете да отправите жалба към Комисията за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни може да извърши проверка на данните, които се отнасят за Вас и са включени в ШИС, както и да получи информация относно тяхното използване.

Какъв е редът за упражняване на права по съдебен път?

Защита по съдебен ред можете да потърсите, като подадете жалба пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд (ВАС) по общите правила за подсъдност.

Неподаването на жалба пред КЗЛД не е пречка за съдебното обжалване (на отказ за достъп или отказ за предоставяне на информация, за упражняване на правото на заличаване, коригиране, блокиране).
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Обучение в областта на защитата на личните данни

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:38

Обучение в областта на защитата на личните данни


КЗЛД е единственият орган на територията на Република България, който извършва обучение в сферата на защитата на личните данни. Тази дейност е нормативно установена в Закона за защита на личните данни. Обучението е безплатно, провежда се със собствения ресурс на Комисията и се извършва за администратори и обработващи на лични данни от частния и публичния сектор, по инициатива на КЗЛД или по заявка от страна на обучаеми.

През 2011 г. в обучението, проведено от страна на КЗЛД, участие взеха администратори на лични данни от три групи – представители на публичния сектор, представители на частния бизнес и представители на академичната общност. Бяха проведени 22 обучителни семинара, от които 12 обучения на служители от институции с право на достъп до Националната Шенгенска информационна система (НШИС), 2 семинара с органи на местното самоуправление и местната администрация, 2 обучения за Народното събрание, по едно обучение за Дипломатическия институт и академичната общност в лицето на УНИБИТ, 2 обучения за представители на търговски дружества (АЕЦ Козлодуй и EVN), 1 обучение за представители на съсловна организация (Българския фармацевтичен съюз) и 1 обучение за Националното сдружение на общините в Република България. Общо 106 институции излъчиха свои представители за участие в обучението, сред тях 47 институции от публичния сектор, 55 съдилища, 2 търговски дружества, една съсловна организация и едно сдружение. Общият брой на обучените е 472 администратори и обработващи на лични данни, от които 333 по линия на обучението за администратори и обработващи на данни в НШИС.

Обучението по защита на личните данни за администратори и обработващи лични данни стартира с обща задължителна подготовка по всички основни въпроси в областта на защитата на личните данни, като се отчита и спецификата на работата на съответните обучаеми и техните потребности от обучение. Основните теми, изнасяни по време на всяко едно обучение, обхващат следното:


 • Правна уредба на защитата на личните данни;
 • Основни понятия в областта на защитата на личните данни;
 • Понятие за лични данни;
 • Задължения на администраторите на лични данни;
 • Комисия за защита на личните данни - състав, правомощия, производства пред Комисията;
 • Технически и организационни мерки за защита на личните данни;
 • Права на физическите лица;
 • Административно-наказателна отговорност в областта на защитата на личните данни.

За да бъде по-полезно за вас провежданото от нас обучение, сме подготвили въпросник за проучване на нуждите от обучение в областта на защитата на личните данни.

Попълнете въпросника тук! »
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Полезна информация

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:39

Полезна информация • В случай, че кандидатствате за работа или обучение в друга държава и за целта е необходимо да попълните Ваши лични данни в онлайн-формуляр и да го изпратите съответно на работодателя/на учебното заведение, то в този случай имате право да изискате от тях информация относно прилагането на мерки за сигурност при обработването на Вашите лични данни.
 • Ако работодател/орган по назначаването изисква от кандидати за работа „добър външен вид” и/или да му предоставят „актуална снимка” при кандидатстване за конкретна работна позиция, то следва да знаете, че това изискване не е регламентирано изрично в нормативен акт, но работодателят/органът по назначаването има право едностранно да определя изискванията за заемане на определена длъжност, както по отношение на професионална квалификация; вид, естество и съдържание на трудовите задължения; така и лични способности и умения; визия и др. Право на всеки е да избере дали да кандидатства за такава позиция.
 • При кандидатстване за работа, когато работодателят/органът по назначаването изисква от кандидати за работа, както техни лични данни (вкл. единен граждански номер), така и данни за семейството им, то в този случай единственото условие за тяхното законосъобразно събиране може да бъде изричното съгласие на физическите лица, които предоставят своите данни. Когато физическите лица доброволно предоставят своите лични данни, администраторът (в случая - работодателят/органът по назначаването ) правомерно ги обработва.
 • Когато кандидатствате за ползване на кредит, следва да знаете, че кредитните консултанти (кредитни посредници) са длъжни да Ви уведомят преди подаване на молбата за кредит: за целите на обработване на Вашите лични данни, както и кои данни са задължителни и кои доброволни за предоставяне (например - лични данни за съпруг/а, семеен партньор, семейно положение, финансово състояние и др.); получателите и категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; правото Ви на достъп и правото Ви на коригиране на събраните данни, както и на правото Ви на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законово основание за това.
 • Ако кандидатствате за кредитни продукти чрез използване на средства за комуникация от разстояние - телефон и/или по електронен път (онлайн), следва да знаете, че може да се приеме, че е налице Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, само ако може да се установи по безспорен начин, че именно вие сте лицето, чиито данни се предоставят на банката (финансова институция) по телефон и/или по електронен път и ще бъдат обработвани от нея.
 • Ако решите да използвате услугите на електронната търговия, като например си купите онлайн самолетен билет от туристическа агенция, която не е установена на територията на Република България, то в този случай относно обработването на Вашите лични данни не може да намери приложение българският Закон за защита на личните данни. При нарушаване на Вашите права, следва да сезирате надзорният орган по защита на личните данни на конкретната държава.
 • В случай, че пазарувате с дебитна или кредитна карта в различни търговски обекти - магазини, бензиностанции, следва да знаете, че касиерите/продавачите имат право да поискат личната Ви карта за сверяване на Вашата самоличност. Това е възможно особено в случай на възникнало съмнение относно идентичността на оправомощения държател на картата и лицето, извършващо конкретното плащане. Ако откажете да представите документ за самоличност, търговецът може да откаже да приеме плащането с представената от Вас дебитна или кредитна карта.
 • Важно е да знаете, че е законосъобразна практика търговците да изписват единния граждански номер на своите клиенти-физически лица в издаваните от тях фактури. Това е тяхно задължение съгласно Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които въвеждат определени изисквания към минимално задължителното съдържание на счетоводните документи.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Връзки с отделни структури на КЗЛД

Писане by mamazavinagi on Пет 27 Яну 2012, 12:39

Връзки с отделни структури на КЗЛД

Адрес: гр.София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” № 15

Център за информация и контакти
тел. 02/91-53-518

Дирекция „Правна и международна дейност”
Отдел „Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/91-53-565, 02/91-53-563

Дирекция „Правни производства и надзор”
Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/91-53-535

Отдел „Контрол и административно-наказателни производства”
тел. 02/91-53-527

Деловодство
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525

Приемна – работно време:
9:30 - 17:00 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Комисия за защита на личните данни. Empty Re: Комисия за защита на личните данни.

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите